Studiegids

nl en

Internationaal Recht

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Succesvolle afronding van het bachelor 1 vak: Inleiding Internationaal en Europees recht.

Beschrijving

Het vak Internationaal Recht bouwt verder op de basiskennis die u heeft opgedaan in het bachelor 1 vak Inleiding Internationaal Publiekrecht. Waar in dat vak de nadruk lag op het verwerven van kennis van de basisbeginselen van internationaal recht en de verhouding tussen internationaal recht en de nationale rechtsorde, is het doel van dit vak om u vertrouwd te maken met een aantal specifieke terreinen van het internationaal publiekrecht, zoals het recht inzake vrede en veiligheid en duurzame ontwikkeling. U leert rechtsvragen op specifieke deelterreinen van het internationaal recht te analyseren en deze te relateren aan algemene leerstukken van internationaal recht. Ook vormt dit vak een goede voorbereiding op de keuzevakken Wereldrecht en Basics of International Humanitarian Law.
In het vak ‘Internationaal recht’ worden enkele belangrijke leerstukken van het internationaal publiekrecht behandeld aan de hand van verdragen en andere rechtsbronnen, waaronder jurisprudentie enresoluties van internationale organisaties, waar mogelijk op basis van actuele thema’s. Elke week wordt een bepaald thema binnen het internationaal publiekrecht uitgediept: (1) jurisdictie en immuniteiten; (2) het geweldsverbod en uitzonderingen daarop; (3) internationaal humanitair en strafrecht; (4) internationaal economisch recht en duurzame ontwikkeling; en (5) internationale geschillenbeslechting.

In de hoorcolleges zullen de algemene beginselen worden behandeld; zij zullen tevens gericht zijn op het in kaart brengen van het positieve recht. Voor de werkgroepen moet u diverse opdrachten voorbereiden die in de werkgroep interactief besproken worden ter verwerving van de noodzakelijke vaardigheden voor de beroepspraktijk. Dit zijn vaardigheden zoals het raadplegen en analyseren van rechtsbronnen, het oplossen van casusposities en de schriftelijke presentatie van een juridische analyse of betoog.

Als u niet kunt of wenst deel te nemen aan het schrijven en presenteren van essays, blijft u uiteraard van harte welkom bij de hoor- en responsiecolleges, maar u moet dan wel alle open vragen van het tentamen beantwoorden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van dit vak om u vertrouwd te maken met een aantal specifieke terreinen van het internationaal publiekrecht, in aanvulling op de kennis van algemene leerstukken die u heeft opgedaan in het propedeusevak Inleiding internationaal publiekrecht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de verschillende bronnen van het internationaal recht (waaronder verdragen, gewoonterecht, resoluties en besluiten van internationale organisaties en jurisprudentie) van elkaar onderscheiden, in onderlinge samenhang analyseren en de verbindendheid ervan op waarde schatten

 • U kunt zelfstandig rechtsvragen uit een min of meer complexe casus afleiden, de geldende regels bepalen en deze toepassen op de rechtsfeiten in de casus

 • U kunt een juridisch onderbouwde mening vormen ten aanzien van actuele vraagstukken van internationaal recht; u kunt rechtsontwikkelingen interpreteren

 • U kunt leerstukken uit verschillende deelterreinen van het internationaal recht van elkaar onderscheiden en toepassen in complexere casus.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. N.J. Schrijver

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen literatuur en jurisprudentie

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dr. D.A. Dam-de Jong e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen en inleveren werkgroepstof

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: Dr. D.A. Dam-de Jong

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen werkgroepstof

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, actieve werkgroepen en responsiecolleges. U kunt zelf een keuze maken welke vorm van onderwijs het beste bij u past. Wij raden u aan om deel te nemen aan de werkgroepen. Uw kansen om voor het tentamen te slagen nemen hiermee toe.
De werkgroepen zijn alleen toegankelijk voor studenten die op een voorafgaand vastgestelde dag de werkgroepopdrachten hebben ingeleverd via Blackboard voor die betreffende week. U ontvangt vervolgens de opdrachten van een medestudent retour. U wordt geacht deze te reviewen en beide documenten (uw eigen werk en dat van een medestudent) tijdens de werkgroep bij de docent in te leveren.

Om aan de werkgroepen deel te nemen, moet u zich echter wel via Usis inschrijven voor een werkgroep. Dit moet u minimaal een week (6 werkdagen) vóór aanvang van de eerste werkgroep doen. Doet u dit niet op tijd, dan kunt u zich niet meer inschrijven voor de werkgroep. Denk er dus om u tijdig in te schrijven voor een werkgroep.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen.

Inleverprocedures
De inleverprocedure zal bekendgemaakt worden via Blackboard.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de materialen in de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen en responsiecolleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • A. Nollkaemper, Kern van het Internationaal Publiekrecht (Boom Juridische Uitgevers 2014)

 • Elementair internationaal recht (Asser Press 2013)

Werkboek:
Geen.

Reader:
Reader Internationaal Recht 2013 -2014
Bestellen via readeronline.
https://www.microwebedu.nl/bestellen/unileiden/?action=order

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op blackboard en in de reader.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. D.A. Dam – De Jong

 • Werkadres: Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 • Telefoon: 071-5277944

 • E-mail: d.a.dam@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Instituut voor Publiekrecht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.21

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7578

 • E-mail: e.h.uiterweerd@law.leidenuniv.nl