Studiegids

nl en

Franse taalkunde IV (Linguistique française IV)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

De student krijgt enerzijds een beeld van de breedte van het vak taalkunde en anderzijds inzicht in de methodologie van de taalkundige. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: syntaxis, pragmatiek en de verwerving van het Frans als tweede taal. Naast een grondige bestudering van de empirie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de taalkundige analyse van de feiten en de daarbij behorende methodologie.

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is de studenten voldoende kennis van en inzicht in de methodologie van de Franse taalkunde te geven om hen in staat te stellen tot een zelfstandige en kritische verwerking van wetenschappelijke studies in bijvoorbeeld keuzevakken en scriptie.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Elke week bereiden de studenten een deel van de stof voor, bij voorkeur in groepsverband. Tijdens het college beantwoordt de docent vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamen, contrôle continu en twee schriftelijke opdrachten

De herkansing bestaat uit een tentamen.

Blackboard

Uitgebreide informatie over de cursus wordt via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Literatuur

Tijdens het college wordt een aantal wetenschappelijke artikelen gelezen.
Overig studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Mw. Dr. J.S. Doetjes