Studiegids

nl en

Philology 3: History of the English Language

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Succesvolle afronding cursussen Filologie 1 (Inleiding Middelengels/Chaucer) en Filologie 2 (Inleiding Oudengelse Taal en Cultuur) of equivalent daarvan.

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op de inleidingen Middel- en Oudengels uit het eerste jaar, maar geeft nu een samenhangend overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die het Engels heeft doorgemaakt vanaf de vroegste tijd tot aan vandaag. Enkele hoofdpunten: Oudengels in de bredere context van het Indo-Europees, de indrukwekkende Middelengelse dialectvariatie, het effect van de invoering van de drukpers, de gevolgen van de Reformatie en Renaissance op de ontwikkeling van het Engels, het ontstaan van het standaard-Engels en van varianten van het Engels buiten Engeland, waaronder het Amerikaans. Taalverandering en taalvariëteit hangen van veel factoren af. Je maakt daarom ook kennis met diverse benaderingen van de Engelse taalgeschiedenis, zoals vergelijkende taalkunde, historische sociolinguïstiek, corpuslinguïstiek en normatieve taalkunde. Tijdens de cursus leer je bovendien te werken met enkele belangrijke elektronische hulpmiddelen die het onderzoek naar de geschiedenis van het Engels vergemakkelijken, zoals het Corpus of Old English, het Middle English Compendium, het Oxford English Dictionary en natuurlijk benutten we het Internet. De cursus bouwt ook voort op kennis en vaardigheden die je in de taalkundecursussen van het eerste jaar hebt opgedaan. Blackboard wordt elke week intensief gebruikt.

Leerdoelen

  • Aan het einde van de cursus hebben studenten een goed overzicht van de eigenschappen van de belangrijkste stadia van het Oud-, Middel-,Vroeg- en Laat-Modern Engels, en van Engels wereldwijd.

  • Studenten hebben inzicht in een aantal gangbare interdisciplinaire onderzoeksmethoden binnen het vakgebied.

  • Studenten zijn vaardig in het gebruiken van diverse belangrijke hulpmiddelen bij het bestuderen van de geschiedenis van het Engels, zoals gedigitaliseerde woordenboeken, elektronische databases, een concordantieprogramma en het Internet.

Na voltooiing van de cursus zijn studenten goed toegerust voor het volgen van de verdere onderdelen van het filologiecurriculum.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Een uur hoorcollege, een uur werkcollege.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • uren die aan het volgen van de colleges worden besteed: 26 uur.

  • tijd voor het voorbereiden van de colleges en uitvoeren van opdrachten (inclusief lezen/onderzoek): 99 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 15

Toetsing

Schriftelijk tentamen (70%); twee tussentijdse schriftelijke opdrachten (30%).

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

  • Stephan Gramley, The History of English. An Introduction. (London: Routledge, 2012). ISBN 978-0-415-56640-7 (pb)

  • Aanvullend studiemateriaal

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf les 1 voorbereid te zijn. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).