Studiegids

nl en

Philology 6: Middle English Literature and Culture

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Succesvolle afronding van Philology 1, 2 and 3, of gelijksoortige cursussen.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op Philology 1 (en daarom geen aandacht voor Chaucers Canterbury Tales) en biedt een boeiend inzicht in de wereld der verbeelding van de latere Engelse Middeleeuwen (12e t/m 14e eeuw). In samenhang met achtergrondliteratuur lezen en bestuderen we een representatieve selectie van de Middelengelse literatuur: propagandistische kroniek, ernstig godsdienstig onderricht, opwindende ridderroman, lyrische poëzie, fantastische fabel, prikkelende fabliau, hoogdravende allegorie, levendig toneel. Alle teksten worden in het origineel gelezen, maar zijn voorzien van kantglossen. Na korte hoorcollege-achtige inleidingen op de literair-historische en cultuur-historische context van de tekst(en) van die week, volgen er tijdens het werkcollege vertalingen, interpretaties en discussies naar aanleiding van de gelezen teksten.

Leerdoelen

 • Vaardigheid in het vertalen van Middelengels in diverse dialecten.

 • Bekwaamheid in het interpreteren van representatieve teksten van de diverse middeleeuwse literaire tegen hun cultureel-historische achtergrond.

 • Bedrevenheid in mondelingen discussie en schriftelijke analyse van Middelengelse teksten.

 • Ervaring met het lezen van elementaire secundaire bronnen.

Succesvolle voltooiing van de cursus stelt de student in staat een B.A.-werkstuk over een Middelengels onderwerp te schrijven alsook een cursus Middelengels op M.A.-niveau te volgen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • tijd voor het voorbereiden van de wekeliojkse colleges en het schrijven van twee opstellen: 99 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 15 uur

Toetsing

Twee meeneemopstellen (50%) en een afsluitende schriftelijk tentamen (50%). Het tentamen bestaat uit twee korte vertalingen en twee tekstcommentaren op passages uit teksten die gelezen zijn, met aandacht voor punten die in de werkcolleges besproken zijn. De vertalingen zijn goed voor 20% van het eindcijfer en de commentaren voor 30%.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Deze Blackboard site wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), extra informatie en proeftentamens. Daarnaast bevat het een discussieforum.

Literatuur

 • Elaine Treharne, ed., Old and Middle English c. 890 – c. 1400: An Anthology, Third Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.

 • The Riverside Chaucer, ed. Larry D. Benson, Oxford University Press paperback, 1988 or later editions.

 • The Norton Anthology of English Literature, 8th edition, 2006, Volume I or Volume A.

 • N.H.G.E. Veldhoen & H. Aertsen, eds., Companion to Early Middle English Literature, Third edition, Amsterdam: V.U. University Press, 2009.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs via

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Studenten wordt verwacht vanaf week 1 goed voorbereid te zijn voor het college. Informatie omtrent de voorbereiding voor week 1 is te vinden op Blackboard (tijdig aanmelding is dus noodzakelijk).