Studiegids

nl en

Language Acquisition 6: Academic Writing in Theory and Practice

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voldoende cijfer voor Language Acquisition 1 (of een soortgelijke inleidende cursus academisch schrijven).

Beschrijving

Academic Writing in Theory and Practice is een vervolg op de eerstejaarscursus From Scratch to Script. In de eerste helft van de cursus maken de studenten kennis met een aantal onderwerpen op het gebied van academisch schrijven die in de propedeusecursus niet of niet volledig aan bod zijn gekomen, zoals argumentatie, zinsgrammatica, cohesie, hedging, en alineastructuur. De theorie wordt in korte schrijf- en redigeeropdrachten toegepast; deze opdrachten worden in de werkgroep besproken. Verder krijgen de studenten richtlijnen over hoe zij elkaars werk kunnen peer-reviewen.

In de tweede helft van de cursus werken studenten in paren samen aan drie korte academische essays (1000 woorden), die door twee van hun medestudenten in korte mondelinge spreekbeurten worden geëvalueerd. De student-auteurs gebruiken de feedback die ze in de peer reviews hebben ontvangen om één van de essays uit te breiden tot een werkstuk van 2000 woorden.

Leerdoelen

 • Oefening in het schrijven van academische teksten;

 • Oefening in het redigeren van academische teksten;

 • Kennis van een aantal theorieën over academisch schrijven en het vermogen deze toe te passen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website.

Onderwijsvorm

 • 1 hoorcollege per week tot aan de studieweek;

 • 1 werkcollege per week;

 • zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur:

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 9

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 30

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges/het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 101

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen): 30%

 • essay: 50%

 • presentatie en participatie: 20%

 • het essay moet met een voldoende (6.0) worden afgerond.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is. Het onderdeel participatie kan niet worden herkanst.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Bolt, A. & Bruins, W. (2012). Effective scientific writing: An advanced learner’s guide to better English. Amsterdam: VU University Press.

 • Swan, M. (2005). Practical English usage. Oxford: Oxford University Press.

 • Language Acquisition 6: Academic writing in theory and practice. [Teksten elektronisch beschikbaar via Blackboard]

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.