Studiegids

nl en

Rapporteren over onderzoek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

In dit college leer je hoe je het schrijfproces zo efficiënt mogelijk kunt laten verlopen en aan welke eisen een goede tekst moet voldoen. Specifiek richten we ons erop hoe je in een nota of een scriptie rapporteert over eigen en andermans onderzoek. Je schrijft voor dit vak een nota over een onderwerp op het terrein van de taalbeheersing. Tijdens de werkcolleges worden instructies voor het schrijven van een nota gegeven en bespreek je met je docent en medestudenten je eigen opzet voor je nota. Je schrijft twee versies van een nota: de eerste versie wordt op basis van het commentaar dat je hebt gekregen van de docent herschreven tot een tweede versie.
In dit college leer je ook welke factoren de begrijpelijkheid van een tekst beïnvloeden en welke elementaire taalverzorgingskwesties er spelen. Wat is er bijvoorbeeld aan de hand met zinnen als Luid joelend reed de bus het ravijn in of De reizigers wordt verzocht zich naar perron 1 te begeven? In de werkcolleges leggen we ons toe op het herkennen, benoemen en corrigeren van begrijpelijkheidsproblemen en fouten in spelling, interpunctie en stijl. Daarmee zorgen we ervoor dat je taalgebruik op een niveau komt dat van een academicus verwacht mag worden. Ook leg je zo de basis voor een eventuele baan als docent, redacteur, taaladviseur, etc.

Leerdoelen

 • Studenten leren vragen van leken over taalverzorgingsproblemen beantwoorden (taaladvies)

 • Studenten leren teksten van een ander corrigeren: kwaliteit van teksten leren beoordelen en verbeteren (tekstadvies)

 • Studenten ontwikkelen hun schrijfvaardigheid, zowel op het niveau van de inhoud en de ordening van een tekst als op het gebied van een correcte beheersing van de Nederlandse taal.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcolleges en spreekuurbijeenkomsten.

Studielast

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 (2 uur per week x 13 weken)

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en voorbereiden colleges: 39 uur (3 uur per week).

 • Tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 10 uur.

 • Tijd voor het schrijven van de nota: 63 uur.

 • Tentamen: 2 uur.

Toetsing

Toetsvragen tijdens werkcolleges, beoordeling van de tweede versie van de nota en een schriftelijk tentamen taalverzorging. Eindcijfer op basis van de toetsvragen, de nota en het tentamen. Het gemiddelde van de toetsvragen telt voor 15% mee, het cijfer voor de nota telt voor 70 % mee, en het cijfer voor het tentamen voor 15%. Indien het cijfer voor het tentamen of de nota lager dan een 5.5 is, moet deze worden herkanst. Indien het cijfer voor het tentamen of de nota lager dan een 5.5 is, moet deze worden herkanst. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd en beide tentamens opnieuw afgelegd.

De herkansing vindt plaats onder dezelfde condities als hierboven. Herkansen is toegestaan wanneer het cijfer een 5.4 of lager is.

Blackboard

Het programma en de syllabus staan op Blackboard.

Literatuur

 • A. Braet en J. Vos: Het schrijven van een nota. Een korte handleiding. Leiden, 2002. (Staat op Blackboard.)

 • F.H. van Eemeren & A.F. Snoeck Henkemans, Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen.(4e herz. dr.) Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff, 2011, hoofdstuk 9, pp. 133-146.

 • J. Renkema: Schrijfwijzer. 5e dr. Den Haag: Sdu, 2012.

 • Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse taal. (Herz. ed.) Den Haag: Sdu, 2005.

Aanmelden

Via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Mw. Dr. L. van Poppel

Opmerkingen

De docent geeft aan het begin van het college een overzicht van het programma.