Studiegids

nl en

Grieks proza: Herodotus

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Een substantieel gedeelte van de Historiën wordt in het Grieks gelezen. Aandacht wordt onder meer geschonken aan Herodotus’ taal en stijl, de opbouw van zijn werk, en zijn plaats in de geschiedenis van de historiografie. Verder komen ook Herodotus’ historische methode en zijn vertelstrategieën aan de orde.

Leerdoelen

Studenten worden geacht door het college:

 • inzicht te krijgen in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede inzicht te krijgen in Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën;

 • leeservaring met Grieks proza op te doen door de lectuur van 40 pagina’s OCT;

 • bekendheid met het werk van Herodotus op te doen door de lectuur van een groot stuk Historiën in vertaling;

 • kennis te nemen van thema’s in het actuele onderzoek naar Herodotus, door de bestudering van secundaire literatuur;

 • inzicht te krijgen in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur.

Toetsing

 • tussentoets (30%): vertaling van een ongeziene tekstpassage uit Herodotus en korte open vragen over grammatica, taaleigen, stijl en inhoud.

 • eindtoets (70%): open vragen over gelezen tekstpassages uit Herodotus, de collegestof, en secundaire literatuur.

Herkansing
Er is één herkansing, waarin de volledige tentamenstof (van tussentoets en eindtoets) opnieuw wordt getoetst.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal.

Literatuur

 • een kritische teksteditie van Herodotus:
  C. Hude, Herodoti Historiae, Vol. I-II (OCT, Oxford: derde editie of later);

 • een vertaling van Herodotus, bijvoorbeeld:
  O. Damsté, Herodotos, Historiën (Houten 1968 en latere drukken), of
  H.L. van Dolen, Herodotos, het verslag van mijn onderzoek (Amsterdam 1995 en latere drukken);

 • aanbevolen, maar niet verplicht is de aanschaf van de volgende commentaar op boek 8 (waaruit delen gelezen zullen worden):
  A.M. Bowie, Herodotus Histories, book VIII (CUP, Cambridge 2007).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. C.C. (Casper) de Jonge