Studiegids

nl en

Grieks: taalkunde

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit blok behandelen we capita selecta uit de Griekse taalkunde, met speciale aandacht voor de analyse van
de opbouw en samenhang van verhalende teksten (discourse analysis). Aan de hand van een selectie van voorbeeldteksten (uit onder meer Thucydides, Plato en Lysias) bekijken we hoe taalkundige en letterkundige inzichten (bijvoorbeeld op het gebied van woordvolgorde, partikelgebruik, verbaal aspect en verteltechniek) ingezet kunnen worden bij de interpretatie van teksten. Studenten presenteren beknopte analyses van een aantal tekstpassages.

Leerdoelen

  • kennis en inzicht: Taalreflexie: confrontatie met, en reflectie op, actuele theorievorming op het gebied van de Griekse taalkunde.

  • mondelinge en schriftelijke presentatievaardigheden: het presenteren van een beknopte tekstanalyse, toegespitst op een taalkundig onderwerp, en het uitwerken van die analyse in een paper van ca. 8-10 bladzijden, voorzien van een inleiding, vraagstelling en conclusie;

  • onderzoeksvaardigheden: het kritisch bestuderen van bestaande wetenschappelijke theorieën, het kritisch hanteren van deze theorieën en het uitvoeren van een taalkundig onderzoek aan de hand van een gegeven onderzoeksvraag;

  • samenwerkingsvaardigheden: het samen met een (of meer) medestudent(en) opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 20%;

  • mondelinge presentatie: 40%;

  • werkstuk: 40%.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Het schriftelijk tentamen en paper kunnen zo nodig apart worden herkanst, de mondelinge presentatie niet.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor aanvullende literatuur, verspreiding van primaire teksten en andere cursusmaterialen (handouts).

Literatuur

Verplicht:

  • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4);

  • Artikelen (beschikbaar op Blackboard).

Aangeraden:

  • Baker, A & Hengeveld, K. (eds.) (2012.) Taal en Taalwetenschap. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Overige literatuur zal beschikbaar worden gesteld op een collegeplank in de UB.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker