Studiegids

nl en

Scriptie Jeugdrecht deel 2

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het onderzoek voor en het schrijven van de masterscriptie Jeugdrecht is gelijkelijk verdeeld over het eerste en het tweede semester. In het kader van de masterscriptie Jeugdrecht worden er zowel in het eerste als in het tweede semester onderwijsbijeenkomsten georganiseerd. Zie voor meer informatie ook de Blackboardomgeving ‘Masterscriptie Jeugdrecht’.

Eindkwalificaties Masterscriptie

Na afronding van de masterscriptie hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Toepassen kennis en inzicht

  • De student is in staat met behulp van de kennis opgedaan uit literatuur, jurisprudentie en andere bronnen een relevante onderzoeksvraag (probleemstelling) te formuleren en deze op te splitsen in deelvragen.

  • De student is in staat zelfstandig de informatie te verzamelen en te selecteren die hij nodig heeft voor de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en) (literatuur, regelgeving, jurisprudentie).

  • De student is in staat juridisch materiaal (wetenschappelijke literatuur, wetgeving, jurisprudentie) te begrijpen, diepgaand te analyseren en toe te passen op de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

Oordeelsvorming

  • De student is in staat juridisch-wetenschappelijke literatuur op waarde te schatten.

  • De student is in staat de verschillende feiten en meningen uit het door hem zelf gevonden materiaal tegen elkaar af te wegen en op deze manier te komen tot een beargumenteerde, verantwoorde afweging bij de beantwoording van zijn onderzoeksvra(a)g(en).

  • De student is in staat kritische, onafhankelijke, conclusies te trekken op basis van de resultaten van zijn onderzoek en deze in een breder kader te plaatsen.

Communicatie

  • De student is in staat zijn vraagstelling, onderzoek en conclusies – inclusief bronvermelding – te presenteren in de vorm van een helder, leesbaar en gestructureerd betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijsvorm

  • 5 × 2 uur interactieve, deels door de studenten zelf voorbereide, reflectieseminars waarbij studenten de mogelijkheid hebben om scriptie gerelateerde onderwerpen met elkaar uit te diepen.

NB Voor het onderdeel “reflectieseminars” wordt geen afzonderlijk cijfer gegeven, er wordt alleen een eindcijfer gegeven voor de scriptie in haar geheel.