Studiegids

nl en

Kind en Migratie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voltooide bachelor opleiding Rechtsgeleerdheid en toelating tot de master Jeugdrecht.

Beschrijving

Het gebonden keuzevak Kind en Migratie geeft inzicht in de gelaagde structuur van het vreemdelingenrecht en gaat nader in op de belangrijkste knelpunten voor minderjarigen. Niet alleen het nationale recht is van belang, maar in toenemende mate het internationale recht (mensenrechtenverdragen) en het Europese recht. Voor de rechtspositie van de minderjarige vreemdeling biedt deze internationale component extra bescherming. Dit is het thema van het eerste hoorcollege. Het Kinderrechtenverdrag is bij uitstek het verdrag waarin het belang van het kind nader is uitgewerkt. In het tweede hoorcollege wordt onderzocht welke betekenis het belang van het kind, zoals neergelegd in het Kinderrechtenverdrag, heeft voor het kind in het vreemdelingenrecht. In het derde tot en met het vijfde hoorcolleges komt een aantal specifieke onderwerpen aan bod: het recht op gezinsleven en gezinshereniging van minderjarigen, waarbij tevens de internationale en Europese dimensie aan de orde komen; kinderen in de asielprocedure waarbij in het bijzonder ook aandacht wordt besteed aan de alleenstaande minderjarige asielzoeker die zonder ouders of begeleiders naar Nederland komt en hier een asielverzoek indient en in het laatste hoorcollege wordt bekeken welke invloed het nationaliteitsrecht en het al dan niet hebben van een nationaliteit heeft op de rechtspositie van minderjarige vreemdelingen.
De behandeling van het vak is probleemgericht en bestaat uit vijf hoorcolleges en vijf werkgroepen. Voorafgaand aan de hoorcolleges dienen journaals geschreven te worden: een korte opvatting van de student op basis van de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie. Via Blackboard worden casusopdrachten verstrekt die in de vorm van een moot court in de werkgroep door studenten worden uitgewerkt. Tevens worden onderwerpen verstrekt om in eindpapers nader uit te werken. Defence for Children verzorgt een gastcollege en een werkgroep. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in de rechtspositie van het kind in het vreemdelingenrecht, de structuur van het Nederlandse vreemdelingrecht en de verhouding van dit rechtsgebied tot het internationale en Europese recht.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht

 • U heeft kennis van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving, in het bijzonder daar waar het gaat om de rechtspositie van de minderjarige.

 • U heeft inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de individuele rechtspositie van de minderjarige vreemdeling.

 • U heeft een duidelijk inzicht in en kennis van de wijze waarop het internationale en Europese recht het Nederlandse recht beïnvloedt en vormt.

Toepassen kennis en inzicht

 • U bent in staat om lastige kernproblemen voor minderjarigen in het vreemdelingenrecht te analyseren in het licht van (inter)nationale en Europees rechtelijke literatuur, rechtspraak en regelgeving.

 • U bent in staat vanuit een specifiek beroepsperspectief een casus op te lossen m.b.t. de rechtspositie van de minderjarige in de vreemdelingenwetgeving.

Oordeelsvorming

 • U bent in staat zich een oordeel te vormen over het onderscheid tussen Nederlandse minderjarigen en minderjarige vreemdelingen wat betreft hun juridische positie en de maatschappelijke implicaties van dit onderscheid.

Communicatie
U bent in staat de resultaten van hun onderzoek op het gebied van de vreemdelingenwetgeving schriftelijk en mondeling helder en op wetenschappelijke wijze te presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dhr. Prof. mr. P.R. Rodrigues, Dhr. mr. S. Kok, Dhr. M.A.K. Klaassen LLM en gastdocent Defence for Children

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Journaal schrijven en materiaal reader

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dhr. Prof. mr. P.R. Rodrigues, Dhr. mr. S. Kok, Dhr M.A.K. Klaassen LLM en gastdocent Defence for Children

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Casus voorbereiden

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Journaals (2 A4) schrijven voor elk hoorcollege (20%)

 • Deelname aan moot court sessie tijdens werkgroep (20%)

 • Eindpaper van 5.000 – 7.000 woorden (60%).

Dit vak bevat een praktische oefening. Voldoende voorbereide en actieve aanwezigheid op de werkgroepbijeenkomsten is een vereiste om te kunnen starten met het schrijven van het eindpaper.
Als een student binnen het studiejaar geen voldoende heeft behaald voor het vak, verliezen eventuele voldoendes die deze heeft behaald voor onderdelen hun geldigheid. De desbetreffende student dient dus alle onderdelen in een volgend studiejaar te herkansen. Zie de Regeling met betrekking tot deelcijfers op de algemene Blackboardomgeving voor de master Jeugdrecht voor meer informatie over herkansing van onderdelen.

Inleverprocedures
Journaals en Eindpaper via Blackboard aanleveren.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de voorgeschreven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling mbt deelcijfers en –toetsen
Om het vak te halen moet voor alle onderdelen van het vak een voldoende worden behaald (zowel voor het tentamen als voor de schriftelijke opdracht). Als een student binnen het studiejaar niet voor alle onderdelen van het vak (evt na herkansing) een voldoende heeft behaald, verliezen eventuele voldoendes die deze heeft behaald voor onderdelen hun geldigheid. De desbetreffende student dient dus alle onderdelen in een volgend studiejaar te herkansen. Zie voor de uitgebreide regeling met betrekking tot het herkansen van onvoldoende deelcijfers de Regeling met betrekking tot deelcijfers die te vinden is op de algemene Blackboard omgeving van de master Jeugdrecht.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Het boek Kind in het immigratierecht (Lodder&Rodrigues) 2012 Sdu: Den Haag.

 • G.G. Lodder, Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, Den Haag: Sdu 2014

 • Verdere literatuur nader te bepalen

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Staat op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. P.R. Rodrigues

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer C005

 • Bereikbaarheid: van maandag t/m donderdag

 • Telefoon: 071 – 527 8822

 • E-mail: p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag 8.30 tot 16.00, woensdag 8.30 tot 17.00 en vrijdag 9.00 tot 15.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: p.c.baartman@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op www.immigrationlaw.nl.
Email adres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.