Studiegids

nl en

Leeslijst Duits

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er wordt minimaal een passieve kennis (bij voorkeur niveau B2) van het Duits verwacht.

Beschrijving

In dit hoor- en responsiecollege wordt een groot aantal werken van de leeslijst behandeld, waarbij relevante analyse-aspecten en -instrumenten aan de orde komen. Tijdens het hoorcollege wordt dieper ingegaan op een aantal aspecten die telkens verschillende werken uit de leeslijst kenmerken. In het college worden geselecteerde werken samen met de studenten vanuit verteltechnisch oogpunt grondiger besproken en in verband gebracht met andere werken uit de leeslijst die werden gelezen.

Leerdoelen

Studenten

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van een reeks canonieke werken uit de Duitse literatuurgeschiedenis, met bijzondere nadruk op de moderne periode

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van relevante analyse-aspecten en -instrumenten;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege.

Studielast

Totaal aantal uren: 140 uur

  • Colleges: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

  • Voor- en nabereiding van de colleges: 8 uur p.w. x 13 = 104

  • Voorbereiding voor het mondeling tentamen + tentamen: 10 uur

Toetsing

Permanente evaluatie met in totaal 5 toetsingsmomenten, waarvan 4 schriftelijke (telkens voor 15%) en 1 mondeling tentamen (voor 40%).

Herkansen kan via éen schriftelijk en één mondeling tentamen.

Blackboard

Studiemateriaal en opdrachten worden in Blackboard ter beschikking gesteld. Het schriftelijke werkstuk wordt via Blackboard ingediend.

Literatuur

  • Leeslijst: zie Blackboard

  • Benedikt Jessing, Ralph Köhnen, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, (²2007): Stuttgart: J. B. Metzler (978-3476021427) (Selbststudium)

Aanmelden

Eerstejaars studenten kunnen in het eerste semester zonder aanmelding voor de werkgroepen aan het onderwijs deelnemen. Ze dienen zich wél tijdig voor de tentamens in te schrijven. Vanaf het tweede semester dient iedereen zich voor alle studieactiviteiten (colleges, tentamens, werkstukken) tijdig in te schrijven.
Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Ook voor tentamens dienen zij zich tijdig in te schrijven in uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dhr Dr. J.M. Müller

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. E-mail