Studiegids

nl en

Beschrijving, theorie en experiment: woordklemtoon in het Duits en in het Nederlands

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BA-studenten Duits moeten alle tweedejaars vakken hebben afgerond.

Beschrijving

Het Duitse en het Nederlandse klemtoonsysteem hebben veel dingen gemeen maar verschillen ook: een voorbeeld van een systematisch verschil is het gedrag van de suffixen -lich en -(e)lijk. Terwijl dit suffix de klemtoon in het Nederlands altijd naar de lettergreep direct voor het suffix ‚verschuift’, gebeurt dit in het Duits niet:

Nederlands: spreekwoord vs. spreekwoordelijk
Duits: Sprichwort vs. sprichwörtlich

Aan de hand van een contrastieve analyse van de klemtoonsystemen van deze beide talen leren de studenten hoe de beschrijving van data, taalkundige theorie en het doorvoeren van eigen experimenten met elkaar kunnen worden verbonden. Als basis verkennen we met behulp van bestaande vakliteratuur verschillen en gemeenschappelijkheden van de twee systemen. Daarna bespreken we aan de ene kant hoe deze generalisaties met moderne taalkundige theorieën kunnen worden uitgedrukt. Aan de andere kant bekijken we welke experimentele methoden er zijn om uit te vinden of deze generalisaties ook werkelijk deel uitmaken van de taalkundige competentie van de sprekers. Hierbij leren studenten om met behulp van vrij toegankelijke software (praat) taaluitingen te analyseren en experimenten door te voeren.

Leerdoelen

Aan het eind van het semester zijn de studenten in staat om.

  • overeenkomsten en verschillen in de klemtoontoekenning van het Nederlands en het Duits te benoemen en deze met behulp van taalkundige theorieën te analyseren;

  • zelfstandig kleine experimenten door te voeren en de resultaten in het licht van theoretische benaderingen in een werkstuk te analyseren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege / Werkcollege

Studielast

10 EC = 280 uur
Aanwezigheid: 26
Voor- en nabereiding per college: 82
Voorbereiding mondeling tentamen: 24
Presentatie: 28
Werkstuk: 120

Toetsing

Basis: Indienen van wekelijkse opdrachten bij de te lezen teksten. MA studenten krijgen extra-opdrachten.
Cijfer: mondelinge presentatie (20%), mondeling tentamen (30%) werkstuk (50%). Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans.

Blackboard

Informatie en opdrachten.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.