Studiegids

nl en

Philology 5: Late Modern English

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Succesvolle afronding cursussen Filologie 1, 2 en 3 of equivalent daarvan.

Beschrijving

Brieven, dagboeken, memoires, getuigenverklaringen, recepten en kranten: dit zijn allemaal verschillende teksttypen die elk hun eigen taalgebruik hebben. In deze cursus gaan we al dit soort teksten lezen om het laatmoderne Engels in kaart te brengen zoals dat gebruikt werd in de 18de en 19de eeuw. Aandachtspunten zullen zijn verschillen tussen de taal van egodocumenten en gedrukte teksten, het taalgebruik van mannen en vrouwen, en van mensen met verschillende sociale achtergronden. Daarbij maken we gebruik (waar mogelijk) van online-beschikbare databases, en zullen we kijken naar spelling, grammatica, vocabulaire en stijl van teksten. Om het laatmoderne Engels systematisch te onderzoeken, zullen we gebruik maken van het programma WordSmith Tools.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voornamelijk voort op kennis en vaardigheden opgedaan in de eerste twee jaar van het bachelorprogramma op het gebied van de Engelse filologie, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van de Engelse taal, maar steunt daarnaast ook op het taalkunde-onderwijs uit de eerste twee studiejaren. Aan het einde van de cursus beschikken studenten over een gedegen inzicht in de typische eigenschappen van verschillende tekstsoorten uit de laat-Modernengelse periode (1700-1900) en in hun relatie tot meer gangbare gedrukte teksten uit die tijd. Ze zullen tevens in staat zijn tekstuele en taalkundige analyses van de bestudeerde genres en teksten uit te voeren, en hun opgedane vaardigheden in te zetten bij het schrijven van hun bachelor werkstuk op het gebied van laat- (maar ook vroeg-) moderne Engels.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Let op: de eerste werkgroep vindt plaats op dinsdag 9 september van 17.15-18.45 uur in Lipsius 3.08!

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

  • uren die aan het volgen van de werkgroep worden besteed: 26

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur/maken van opdrachten: 60 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het voorbereiden van de presentatie en het schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 15 + 40 uur

Toetsing

  • presentatie 15%

  • werkstuk, paper e.d. 75%

  • participatie 10%

Het gemiddelde eindcijfer moet minimaal een 6 zijn om te kunnen slagen.

Onvoldoende onderdelen kunnen alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is. Het onderdeel participatie (10%) kan niet worden herkanst.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

De cursus wordt ondersteund door een Blackboardmodule. Hierop is o.a. het weekprogramma te vinden. Studenten zetten er bovendien wekelijks een bijdrage op in de vorm van vragen en/of commentaar aan de hand van het bestudeerde leesmateriaal.

Literatuur

  • Ingrid Tieken-Boon van Ostade (2009), An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

  • Aanvullend leesmateriaal en teksten (te raadplegen via Blackboard of in een van de studiezalen van de UB).
    Alle studenten beschikken vanaf week 1 over het boek, dat de basis vormt voor de wekelijkse werkgroepen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

Buitenlandse boeken besteld via bol.com doen er vaak langer over om aan te komen: bestel het boek dus tijdig.