Studiegids

nl en

Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

literatuurgeschiedenis.nl wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Het college geeft in drie blokken een overzicht van de vroegste Nederlandse literatuur. In het eerste blok (zes weken) krijgen de studenten een beeld van de historische en culturele context van de literatuur uit de Middeleeuwen. In het tweede en derde blok (zeven weken) bestuderen we eerst vier teksten als representanten van belangrijke genres en stromingen en vervolgens behandelen we per week een eeuw literatuurgeschiedenis van 1200 tot 1500.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis van en inzicht in de Nederlandse literaire cultuur van de Middeleeuwen. Ze leren Middelnederlandse teksten te lezen en te analyseren binnen de ontstaans- en functioneringscontext.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

140 uur

 • 26 uur college (13 × 2)

 • 26 uur voorbereiding van de colleges.

 • 84 uur zelfstandige literatuurstudie en voorbereiding tentamens

 • 2 × 2 uur tentamen

Toetsing

Twee deeltentamens over de collegestof en de gelezen literatuur van het eerste blok (na zes weken) en van het tweede blok (aan het eind van het eerste semester). Elk deeltentamen bepaalt voor 50 % het eindcijfer. Voor geen van de deeltentamens mag het cijfer lager zijn dan een 5.5.
Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het hele college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd en beide tentamens opnieuw afgelegd.

De herkansing vindt onder dezelfde condities plaats als hierboven beschreven. Herkansen is toegestaan wanneer het cijfer een 5.4 of lager is.

Blackboard

Via Blackboard studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze cursusmateriaal en specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie. Ed. Bart Besamusca. Hilversum: Verloren, 1999.

 • Lanseloet van Denemerken. Een abel spel. Ed. Hans van Dijk. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.

 • Of Reynaert the Fox. Text and Facing Translation of the Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde. Ed. André Bouwman and Bart Besamusca. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, p. 9-245.

 • Vanden levene Ons Heren. Ed. Ludo Jongen en Norbert Voorwinden. Hilversum: Verloren, 2001.

De overige teksten zijn digitaal beschikbaar. De volledige literatuurlijst wordt ruim voor aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A) – g.warnar@hum.leidenuniv.nl – 071-5272158
Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Het e-mail adres is ndd@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus kan gevolgd worden als onderdeel van de minor Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd