Studiegids

nl en

Economie van de Publieke Sector (BSK Den Haag)

Vak
2014-2015

Omschrijving

Het vak Economie van de Publieke Sector, ook aangeduid als de Leer der Openbare Financiën, houdt zich bezig met de invloed van de publieke financiën op de economie (en vice versa). Het gaat hierbij om de voorziening van goederen en diensten (o.a. infrastructuur, onderwijs, een schoner milieu), de macro-economische ontwikkeling (werkloosheid, inflatie) en de inkomensverdeling (o.a. sociale zekerheid, belastingen).

In het vak Economie in Hoofdlijnen werd nadruk gelegd op de markt als ordenende institutie waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het prijsmechanisme. Maar de markt faalt soms, waardoor er reden kan zijn voor overheidsbemoeienis. In veel OECD-landen beslaat de collectieve sector de helft van het nationale inkomen. Er is dus aanleiding afzonderlijk aandacht te schenken aan het vakgebied van de overheidsfinanciën.

Het vak Economie van de Publieke Sector spitst zich toe op een economische analyse van overheidsingrijpen en de wisselwerking tussen overheid en markten. De stof bouwt overwegend voort op micro-economische theorie. Naast efficiency- worden tevens equity-overwegingen gehanteerd bij de toepassing van economische kennis. Doel is hierbij om de student een welvaartstheoretisch perspectief te bieden.

Na een korte behandeling van de belangrijkste theoretische aspecten van marktwerking en welvaartsanalyse, gaan we in op marktfalen (o.a. publieke goederen, externe effecten en informatieproblemen) en de bijbehorende publieke oplossingen en overheidsinstrumenten. Na aandacht voor public choice en ‘overheidsfalen’ wordt dieper ingegaan op de financiering van de collectieve sector (theorie en praktijk). In deze cursus kijken we ook vanuit een macro-economische invalshoek naar de theorie en de praktijk van het Nederlandse begrotingsbeleid.

Leerdoelen

In dit vak verkrijgt de student kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te analyseren. Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

  • De student beheerst de kernbegrippen op het terrein van de economie van de publieke sector.

  • De student heeft inzicht in vragen die spelen op het terrein van de economie van de publieke sector.

  • De student kan deze vraagstukken zelfstandig analyseren.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 40u – uren zelfstudie: 100u

Toetsing

De toetsing vormt gevormd door een midterm toets: die bevat zowel meerkeuzevragen (kennistoets), oplossen van grafische vragen, als essayvragen (toepassing van de stof) over de eerste 29,99% van de stof. Dit is 29% van het eindcijfer)
En een schriftelijk tentamen over het resterende deel van de stof: dit bevat zowel meerkeuzevragen (kennistoets), oplossen van grafische vragen, als essayvragen (toepassing van de stof).Dit is 71% van het eindcijfer)

Het schriftelijk hertentamen: bevat zowel meerkeuzevragen (kennistoets), oplossen van grafische vragen, als essayvragen (toepassing van de stof).De deeltoets kan niet worden herkanst.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Harvey Rosen & Ted Gayer, Public Finance (international edition), McGraw-Hill, meest recente druk. – Aanvullende verplichte literatuur, te raadplegen via Blackboard.

Aanmelden

(wordt nog ingevuld)

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.