Studiegids

nl en

Beleid 2: Implementatie

Vak
2014-2015

Omschrijving

Tijdens het vak Beleid 2 wordt in eerste instantie nagegaan welke factoren van belang zijn om eenmaal vastgesteld beleid ook daad werkelijk te implementeren. Zo wordt het gat tussen ‘beleid-op-papier’ en ‘beleid-in-de-praktijk’ zichtbaar gemaakt. Een aantal centrale concepten worden daarbij naar voor geschoven: top-down versus bottom-up benaderingen, de keuze van beleidsinstrumenten, de rol van grote uitvoeringsorganisaties, en administratieve beleidsvorming. In dit proces van vaststelling naar implementatie wordt de link gemaakt tussen politieke, ambtelijke, en maatschappelijke mechanismen aan de ene kant en de “adverse effects” (onbedoelde gevolgen) van de implementatie van beleid langs de andere kant.
In het tweede deel van het vak worden de moderne benaderingen van effectieve beleidsimplementatie uit de doeken gedaan. Verschillende opvattingen over openbaar bestuur – de klassieke Weberiaanse bureaucratie, New Public Management, en New Public Governance – worden hierbij met elkaar vergeleken. Er wordt tot het besluit gekomen dat in de meest recente opvattingen over effectieve beleidsimplementatie er geen ruimte meer is voor een ‘top-down benadering’, maar uitvoering het resultaat is van de gezamenlijke inspanningen en strategieën van een groot aantal beleidsactoren – politici, burgers, ambtenaren, belangenorganisaties, de media, enzovoort – in beleidsnetwerken. Dit heeft implicaties voor de inrichting van het openbaar bestuur, en de rol van ambtenaren, maatschappelijke organisaties, en burgers in het beleidsproces.

Leerdoelen

Bij het beëindigen van de cursus, zijn de studenten in staat om:

  • De implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces

  • De bestaande theorieën rond beleidsimplementatie te benoemen en de inhoud overzichtelijk weer te geven.

  • De bestaande theorieën rond beleidsimplementatie toe te passen op een praktisch implementatieproces

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en een online game.

Studielast

  • totale studielast: 140 – contacturen: 30 – uren zelfstudie: 110

Toetsing

Online en offline game, met continue beoordeling op basis van deelname aan fora en reflectiepaper: 30%
Tentamen: 70%
Geen compensatie mogelijk.

Herkansing:
Vervangende paper voor online en offline game
Hertentamen

Blackboard

Ja, een week op voorhand beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

Howlett, M., Ramesh, M. (2009) Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems, Oxford: University Press
Literatuur beschikbaar gesteld op blackboard

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Dr. Joery Matthys

Room: B2.08

E-mail: j.matthys@cdh.leidenuniv.nl

Phone numbers: +31-(0)71-527-6688 or +31-(0)70-800-9395