Studiegids

nl en

Organisatie en Management

Vak
2014-2015

Beschrijving

In het vak Organisatie en Management besteden wij aandacht aan het vraagstuk hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management van het openbaar bestuur een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Wij zullen in dit vak voortbouwen op inzichten uit de bestuurskunde en de managementvakken uit jaar 1 en hier dieper op in gaan. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: hoe kunnen publieke organisaties excellente organisaties worden? Kunnen inzichten uit het private bedrijfsleven daarbij behulpzaam zijn of dienen we vooral rekening te houden met de eigen aard van de organisaties en het management in de publieke sector? We kijken daarbij tevens naar leiderschap, Human Resource Management, strategisch en verandermanagement. Tevens wordt getracht theorie en praktijk van vernieuwing en verbetering van publieke diensten met elkaar in verband te brengen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Verdieping van kennis en inzicht in problemen in organisatie, functioneren en veranderen van het openbaar bestuur.

  • Kennismaking met de aanbevelingen uit en organisatie- en managementliteratuur om publieke dienstverlening te verbeteren.

  • Een beoordeling op grond van een kritische, historische en internationaal vergelijkende analyse van de houdbaarheid en wenselijkheid van die aanbevelingen in de context van het openbaar bestuur in Nederland.

  • Werkgroepen: zelfstandige verbinding theorie / praktijk

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.

Studielast

140 dbu
Contacturen 14 hoorcollege 8 uur werkcollege
Zelfstudie 118

Toetsing

  1. Tentamen (70%)
    1. Papers met gewicht 30 %.. Geen interne compensatie

Blackboard

Ja, maand van tevoren

Andere leermiddelen/Literatuur

Hal G. Rainey, Understanding and Managing Public Organizations, San Francisco; Jos-sey-Bass, Laatste druk (gehele boek) (524pp)

Aanmelden

(wordt nog ingevuld)

Contact

Prof dr. Frits M van der Meer
Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamer nummer B2.06
071-5274053
f.m.van.der.meer@cdh.leidenuniv.nl