Studiegids

nl en

Organisatietheorie

Vak
2014-2015

Omschrijving

In dit vak maken de studenten kennis met theorieën over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de private en publieke sector. Studenten krijgen een overzicht over de ontwikkeling van organisaties aan de hand van een groot aantal teksten van klassieke en hedendaagse auteurs. We staan onder meer stil bij:

  • Rationele versus humanistische benaderingen van organisaties

  • Vraagstukken van controleer-, beheers- en bestuurbaarheid van (publieke) organisaties

  • Relatie organisatie – omgeving (gesloten vs. open systeembenaderingen)

  • Coördinatie van en machtsverhoudingen in en tussen (publieke) organisaties

  • Positie en functie van (publieke) organisaties in een bredere maatschappelijke context

Leerdoelen

1) De student heeft een basiskennis van belangrijke theorieën ten aanzien van organisaties in de private en (semi-)publieke sector;
2) De student is in staat om in redelijke mate van zelfstandigheid op kritische wijze te bespiegelen op diverse organisatietheorieën;
3) De student is in staat om theoretische kennis toe te passen op de bestuurspraktijk;
4) De student is in staat om op een heldere wijze te kunnen argumenteren en te reflecteren op de argumentatie van anderen;
5) Gedurende deze cursus worden de academische vaardigheden verder versterkt en doorontwikkeld.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges
Deelname aan de werkcolleges is voor studenten bestuurskunde verplicht (voor keuzevakstudenten zijn de werkcolleges facultatief. Zij dienen zich bij de hoofddocent te melden als zij willen deelnemen aan de werkgroepen).

Studielast

Contacturen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14uur
Werkcolleges: 7 × 2 uur = 14uur
Overige uren: zelfstudie en opdrachten/werkstukken maken, etc.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een tentamen, dat 70% van het eindcijfer bepaalt, en werkgroepopdracht(en), die in totaal 30% van het eindcijfer bepalen. Daarbij dienen beide deelcijfers afzonderlijk minimaal een 5,5 of hoger te zijn.

Blackboard

Ja, vanaf half/eind januari beschikbaar.

Literatuur

Michael J. Handel (2003). The Sociology of Organizations. Classic, Contemporary, and Critical Readings. Thousand Oaks, California. ISBN: 9780761987666

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Mw. Prof. dr. S.M. Groeneveld
+31 70 800 9400
s.m.groeneveld@cdh.leidenuniv.nl