Studiegids

nl en

Publiek Management: theorie en advies

Vak
2014-2015

Omschrijving

Studenten maken kennis met theorie over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector. We richten ons specifiek op organisaties in de publieke sector. Aan de orde komen vragen als: Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Welke problemen doen zich voor bij de organisatie van het openbaar bestuur en welke aanbevelingen geeft de organisatieliteratuur om die problemen aan te pakken? Bij de interne organisatie en het management van het openbaar bestuur komen onderwerpen als de structuur en cultuur en machtsprocessen binnen organisaties aan bod. We besteden uitvoerige aandacht aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector. Tevens komt de organisatie van het ambtelijk apparaat ter sprake. We gaan in op (veranderingen van) de omvang, samenstelling en werkwijze van het ambtelijk apparaat in Nederland en andere westerse staten.

Thema’s die worden besproken, zijn:
– Het publieke karakter van organisaties in het openbaar bestuur – Manieren van organiseren van publieke dienstverlening
– De samenstelling van het openbaar bestuur, op basis van verdienste of representativiteit
– De discussie omtrent groei en omvang van overheid en openbaar bestuur
– Bureaupolitiek als interne beleidsconcurrentie en de spanning tussen politiek en bureaucratie enerzijds en invloed van belangengroepen anderzijds
– Ambtelijke verantwoordelijkheden en ethiek
– Nieuwe moderne bestuursstijlen (NPM, verzelfstandiging, participatie van burgers in openbaar bestuur en invloed van internationalisering) op nationaal en op lokaal niveau

Leerdoelen

  • Studenten zijn op de hoogte van actuele (theoretische) inzichten en vraagstukken (dilemma’s) omtrent bestuursorganisatie en i.h.b. publieke organisaties

  • Studenten zijn in staat om op basis van theoretische inzichten de rol en het functioneren van publieke organisaties kritisch te analyseren

  • Studenten zijn in staat om op basis van theoretische kennis te komen tot suggesties voor 9al dan niet in de vorm van een advies) oplossingen van problemen die zich binnen en buiten publieke organisaties voordoen

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en een presentatie.

Studielast

totaal 140 uur
28 colleges
112 zelfstudie

Toetsing

Tentamen (70%) en werkstuk (30%)
Herkansing idem
Geen interne compensatie

Blackboard

Ja, een maand van tevoren.

Andere leermiddelen/Literatuur

Peters, B.G (2010), The politics of bureaucracy, London: Routledge (zesde druk)

-Eventuele losse artikelen.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Prof dr F.M. van der Meer
Caop professor in Public Sector and Civil Service Reform
Schouwburgstraat 2 Den Haag
071-5274053
f.m.van.der.meer@cdh.Leidenuniv.nl
kamer B2.06
Werkgroepdocenten volgen