Studiegids

nl en

Financieel Management in de Publieke Sector (BSK Den Haag)

Vak
2014-2015

Omschrijving

Het gaat nogal eens mis in de publieke sector. Een spoorlijn die veel duurder uitvalt dan was afgesproken, woningcorporaties, provincies of gemeenten die grote verliezen lijden op risicovolle beleggingen, kosten van de gezondheidszorg die maar niet in de hand zijn te houden, en een verantwoordingsdag in de Tweede Kamer waar nauwelijks kamerleden op af komen: het zijn maar enkele voorbeelden waarin het financieel management in de publieke sector vragen oproept.

In dit vak wordt de theorie en de praktijk van het financieel management in de publieke sector behandeld. Steeds staan de vragen centraal hoe dit in theorie het beste vorm gegeven zou kunnen worden, wat daar in de praktijk van terechtkomt en hoe daarin verbetering zou kunnen worden gebracht.

In het financieel management in de publieke sector vervult de begroting een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de begrotingscyclus (inclusief toezicht en controle), de begrotingsinrichting en de belangrijkste begrotingsstelsels. Verder wordt aandacht gegeven aan kosten en kostprijzen, de besluitvorming over grote projecten (kosten-batenanalyse), doelmatigheid en doeltreffendheid in de publieke sector, en ten slotte de financiering en het middelenbeheer.

Leerdoelen

  • De student kan uitleggen waaruit de behandelde problematiek van het financieel management bij de overheid bestaat.

  • De student kan de kernbegrippen in deze deeldiscipline van de economie definiëren interpreteren en uitleggen.

  • De student kan de behandelde vormen van financieel management bij de overheid interpreteren en uitleggen.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 33u – uren zelfstudie: 107u

Toetsing

De toetsing vindt plaats door middel van een midterm toets (30 % van het eindcijfer) en aan het einde een schriftelijk tentamen met open/essay vragen (70 % van het eindcijfer).
Er is een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • T.L.C.M. Groot en G.J. van Helden (2012), Financieel management van non-profit organisaties, zesde, herziene druk, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. – Additionele literatuur, als pdf of als weblink te vinden op Blackboard.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.