Studiegids

nl en

Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

Vak
2014-2015

Omschrijving

Het doel van deze cursus is het verstrekken van een inleidend overzicht van de politieke filosofie aan de hand van de posities van haar belangrijkste vertegenwoordigers, toegespitst op bestuurskundig relevante aspecten. Daarbij zal de nadruk liggen op de systematische aspecten van deze posities: welke zijn de theoretische en praktische implicaties van een politieke theorie? Vraagstukken die hierbij aan bod komen betreffen rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid, de institutionele vormgeving van een staat, het verband tussen individuele motieven tot handelen en de sturing van maatschappelijke processen en de verhouding tussen democratie en rechtsstatelijke beginselen zoals de machtenscheiding. De cursus laat zien hoe vanuit verschillende historische en systematische posities vraagstukken van de legitimatie van macht en overheidshandelen benaderd kunnen worden. Steeds wordt daarbij het verband aangegeven met bestuurskundige theorieën en bestuurlijke vraagstukken. Zo wordt voor studenten de (ideeën-) historische en normatieve context van het openbaar bestuur begrijpelijk.

Leerdoelen

Het vak wil studenten:

  • basiskennis geven van de traditie van de politieke filosofie en van de belangrijkste posities, theorieën, principes en begrippen daarin;

  • inzicht geven in de politiek-filosofische achtergronden van het moderne bestuurskundig denken en openbaar bestuur;

  • leren met behulp van politiek-filosofische teksten kritisch te reflecteren op en te argumenteren over (aspecten van) dat bestuurskundig denken en openbaar bestuur

Het vak sluit vooral aan bij de volgende eindkwalificaties van de BSc Bestuurskunde:
1. globaal inzicht in het eigen karakter van het bestuur in de publieke sector;
2. op algemeen niveau inzicht in normatieve vraagstukken en ethiek van openbaar bestuur;
4. een internationale oriëntatie;
7. vaardigheid in analytisch en conceptueel denken;
10. elementaire argumentatieve en communicatieve vaardigheden.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

5×28= 140 uur, waarvan 7×2= 14 uur hoorcollege, 7×2= 14 uur werkcollege en de rest zelfstudie.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen voor toetsing van kennis en inzicht.

  • Schriftelijke opdracht waarin de toepassing van politiek-filosofische ideeën op een bestuurskundig vraagstuk of onderzoek moet worden beproefd en kritisch besproken.
    Weging: 50/50, geen compensatie

Blackboard

Ja, beschikbaar vanaf eind maart 2015.

Andere leermiddelen/Literatuur

Michael L. Morgan (ed.), Classics of Moral and Political Theory, 5e ed., Hackett 2011. (Hiervan een selectie.)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Patrick Overeem, p.overeem@cdh.leidenuniv.nl