Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2014-2015

Omschrijving

Ethiek betreft de systematische reflectie op de moraal. Tijdens het vak Ethiek wordt ingegaan op opvattingen over goed en kwaad, over juist en onjuist overheidshandelen. Naast een algemene inleiding in de ethiek en de belangrijkste ethische stromingen (zoals nutsethiek, plichtsethiek en deugdethiek) wordt in dit vak dieper ingegaan op ethische vraagstukken die specifiek spelen binnen het domein van het openbaar bestuur. Besproken worden morele kwesties betreffende rationaliteit, integriteit, waarden, normen en ambtsethiek. Tevens zullen thema’s als de problematiek van de ‘vele handen’ en ‘vuile handen’ de revue passeren.

Leerdoelen

Het vak wil kennis en inzicht verschaffen van de (wijsgerige) ethiek om morele vraagstukken in het openbaar bestuur te kunnen doorgronden, analyseren en interpreteren.
Specifieke doelstelling:
1. kennis van en inzicht in ethische grondbegrippen en hun samenhang met de sociale filosofie.
2. inzicht in de aard van een aantal ethische basisoriëntaties waarmee handelingen in de publieke sfeer kunnen worden beoordeeld.
3. inzicht in debatten over publieke moraal en ethiek voor de publieke sector binnen de bestuurskunde en hun relaties met de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Eindtermen Bachelor:
Het vak Ethiek sluit in het bijzonder aan bij de eindterm van de bacheloropleiding Bestuurskunde in Leiden, zoals verwoord in het Onderwijs- en examenregeling: “De Leidse bestuurskundige heeft inzicht in normatieve vraagstukken en ethiek binnen het openbaar bestuur” (3e eindterm). Daarnaast levert dit vak een bijdrage aan inzicht in het eigen karakter van bestuur in de publieke sector (1e eindterm), inzicht in de belangrijkste bestuurskundige leerstukken (2e eindterm) en vaardigheid in analytisch en conceptueel denken (6e eindterm).

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en zelfstudie. Dit vak is verplicht.

Studielast

5×28= 140 uur, waarvan 7×2= 14 uur hoorcollege en de rest zelfstudie. Mogelijk worden nog extra uren ondersteuning aangeboden.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen voor toetsing van kennis en inzicht.

  • Paper waarin de toepassing van (bestuurs)ethische ideeën op een bestuurskundig vraagstuk of onderzoek moet worden beproefd en kritisch besproken.
    Weging: 50/50, geen compensatie

Blackboard

Ja, beschikbaar vanaf eind maart 2015.

Andere leermiddelen/Literatuur

Mizzoni, John. Ethics: The Basics. Chicester, UK: Wiley Blackwell, 2010
Becker, Marcel, Bestuurlijke ethiek: Een inleiding. Assen: Van Gorcum, 2007

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Patrick Overeem, p.overeem@cdh.leidenuniv.nl