Studiegids

nl en

Optioneel keuzevak: Onderzoek in de praktijk

Vak
2014-2015

Toegangseis

De cursus bouwt voort op de bachelorvakken M&T1, M&T2 en Kwantitatief Onderzoek. Een voldoende in de bovengenoemde vakken is dus vereist.

Beschrijving

Dit nieuwe vak staat in het teken van toegepast kwantitatief onderzoek en bereidt studenten voor op het schrijven van hun bachelor thesis. Stap voor stap zullen de kernelementen van wetenschappelijk onderzoek behandeld worden, zoals: het formuleren van een goede onderzoeksvraag, de relevantie van een literatuurstudie en het schrijven van een theoretisch hoofdstuk, het operationaliseren van concepten, de data verzameling, analyse, en rapportage.
Tijdens de hoorcolleges komen (gast)docenten vertellen over hun kwantitatief onderzoek op het gebied van public management. Hierbij zal de focus telkens op een ander kernelement van wetenschappelijk onderzoek liggen.
De werkgroepen staan in het teken van de groepsopdracht. Deze groepsopdracht is een eigen onderzoek dat in groepjes van maximaal vier studenten uitgevoerd dient te worden bij een zelf uitgekozen publieke organisatie. Ter voorbereiding van het eigen onderzoek gaan studenten, aan de hand van (individuele) opdrachten die zij vóór dan wel tijdens de werkgroepen dienen te maken, aan de slag met de bijbehorende literatuur (wetenschappelijke artikelen) en/of analyses.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heeft de student kennis en inzicht vergaard op het gebied van hedendaags toegepast kwantitatief onderzoek in public management en is de student in staat om:

  • Hedendaagse Public Management theorieën toe te passen.

  • Op wetenschappelijk verantwoorde wijze een organisatieonderzoek op te zetten, uit te voeren en over te rapporteren

  • Professioneel samen te werken met collega studenten bij de opzet, uitvoering en rapportage van een organisatieonderzoek.

  • Een onderzoekspaper te schrijven op basis van het organisatieonderzoek en de voornaamste bevindingen te presenteren.

Rooster

Het (voorlopig) rooster staat op de eerste pagina van de e-Gids.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, 7× 2u.
Werkcolleges, 7× 2u (waarvan 2 computerpractica).

Toetsing

-Onderzoeksopzet (groepsopdracht), weegt voor 30% mee in het eindcijfer
-Eindpaper (groepsopdracht), weegt voor 60% mee in het eindcijfer
-Posterpresentatie (groepsopdracht), weegt voor 10% mee in het eindcijfer

Blackboard

Tijdens dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Ben Baarda, Martijn Goede de, Cor Dijkum van (2011). Basisboek Statistiek met SPSS. Groningen: Noordhoff Uitgevers. ISBN: 9789001797911
    Voor meer informatie over het boek, een voorbeeld hoofdstuk en opgaven zie: http://www.basisboekstatistiekmetspss.noordhoff.nl/sites/7603/index.htm

  • Dossier met artikelen op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via Usis.

Contact

P.E.A. (Petra) van den Bekerom MSc, (p.e.a.van.den.bekerom@cdh.leidenuniv.nl)
C. (Carina) Schott MA, (c.schott@cdh.leidenuniv.nl)
Spreekuur: op 3 december 10-12u

Opmerkingen

In de vakbeschrijving op Blackboard komt een gedetailleerd overzicht van de werk- en hoorcolleges te staan.