Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Quine, From a Logical Point of View (met tutorial)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte (voltijd), die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

De Harvard filosoof W. V. O. Quine (1908-2000) is de meest invloedrijke filosoof van de tweede helft van de twintigste eeuw. Het was niet voor niets dat hij de eerste laureaat werd van de Rolf Schock Prize voor Logic and Philosophy in 1993. Zijn hoofdwerk Word and Object is soms zeer moeilijk maar de gepointeerde essays in de bundel From a Logical Point of View vormen een toegankelijk ingang naar zijn denken en zijn zeer belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van de wijsbegeerte. Met name de artikelen “On What There Is” en “Two Dogmas of Empiricism” zijn grensverleggend geweest, evenals zijn gedachten omtrent referentie en modaliteit.

Het is een literair genoegen om Quine te lezen. Zijn stijl is uitzonderlijk elegant, misschien zelfs te elegant voor sommigen, en staat op licht gespannen voet met de zeer sobere inhoud van Quines gedachtegoed.

Leerdoelen

Doel van de cursus is de kennismaking met een centrale wijsgerige tekst, te weten essays uit Quines From a Logical point of View , het leren formuleren van wijsgerige vragen naar aanleiding van de bestudeerde teksten; en het leren schrijven van een beknopt filosofisch essay.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

  • de hoofdlijnen van Quines vroege taalfilosofie;

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

  • filosofische onderzoeksvragen te formuleren n.a.v. de bestudeerde teksten;

  • relevante literatuur te zoeken;

  • een beknopt filosofisch essay te schrijven.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur)

  • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC): 140 uur
Volgen van colleges en tutorials (14 × 4 uur): 56 uur
Wekelijkse voorbereiding van teksten (3 uur per week): 42 uur
Overige (bibliotheek)opdrachten: 20 uur
Schrijven van eindpaper: 22 uur

Toetsing

  • Wekelijkse opdrachten: vragen formuleren n.a.v. de bestudeerde teksten

  • Uitvoeren van bibliotheekopdrachten en dergelijke en het mondeling presenteren van de resultaten daarvan

  • Afsluitend eindpaper n.a.v. eerder formuleerde vragen

Voldoende participatie aan de cursus en de wekelijkse opdrachten vormen een verplichte toegangseis voor het schrijven van het eindpaper.

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit het eindpaper. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheid, heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het doorgeven van mededelingen, opdrachten en toetsen.

Literatuur

  • W.V.O. Quine, From a Logical Point of View, revised ed. 1961 (of latere editie).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen