Studiegids

nl en

Antieke wijsbegeerte

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de westerse wijsbegeerte vanaf haar oorsprong in de vijfde eeuw v.Chr. tot in de zesde eeuw n.Chr. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze lange periode hebben voltrokken. In de colleges ligt het zwaartepunt bij het invloedrijke gedachtengoed van Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Scepticisme en Neoplatonisme.

Leerdoelen

Doelstellingen:
De cursus heeft tot doel de student:

 • een overzicht te geven over de hoofdlijnen van de antieke wijsbegeerte in haar historische context, incl. periodisering, bronnen, en het volgen van de ontwikkeling van filosofische thema’s over een langere periode;

 • een kennismaking te bieden met de wetenschappelijke methode van historische interpretatie en onderzoek in de antieke wijsbegeerte;

 • een kennismaking te bieden met de geschiedenis van het vak en relevante thema’s uit de geschiedfilosofie;

 • een kennismaking te bieden met de problematiek van bronnen en vertalingen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft basale kennis van:

 • de wetenschappelijke methode van historische interpretatie en onderzoek en kan deze toepassen op in college behandelde teksten;

 • de geschiedenis van het vak en enkele thema’s uit de geschiedfilosofie;

 • de problematiek van het gebruik van bronnen (zowel in de oudheid als nu) en in het bijzonder van het verantwoord gebruik van vertalingen van Griekse en Latijnse teksen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een overzicht over de antieke wijsbegeerte in hoofdlijnen te geven;

 • filosofen en stromingen inhoudelijk te dateren en te plaatsen in een ruimere historische context;

 • het ontstaan en de ontwikkeling van filosofische thema’s in de antieke wijsbegeerte te beschrijven over een langere periode.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Bijwonenen colleges (14 weken x 3 uur): 42 uur
Bestuderen syllabus: 40 uur
Collegevoorbereiding: 28 uur
Voorbreiden deeltentamen: 15 uur
Voorbreiden eindtentamen: 15 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (50%)

 • Schriftelijk eindtentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (50%)

Voldoende aanwezigheid en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van extra studiemateriaal en proeftentamens, en voor communicatie.

Literatuur

 • Syllabus Griekse en Romeinse wijsbegeerte.

 • Syllabus Inleiding Antieke wijsbegeerte: kaarten, teksten, opdrachten, overzichten.

 • Overig collegemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Syllabi zijn verkrijgbaar via Readeronline )

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen