Studiegids

nl en

Logica II

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voor Logica I (semester 1) is ten minste een 5 behaald.

Beschrijving

Deze cursus is een voortzetting van de cursus Logica I (semester 1) en behandelt de wijsbegeerte van de logica. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: syllogistiek, wijsgerige semantiek, argumentatietheorie, Russell, Wittgenstein en Frege.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • elementaire argumentatietechnieken van de predikaatlogica;

  • de syllogistiek;

  • enkele thema’s uit de wijsbegeerte van de logica en de wijsgerige semantiek door het lezen van het werk van Frege.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • de verschillende filosofische veronderstellingen van de predikaatlogica en de syllogistiek weer te geven.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Volgen van colleges: 14 × 3 = 42 uur
Voorbereiding colleges: 13 × 4 = 52 uur
Voorbereiden tentamens: 2 × 20 uur = 40 uur
Maken tentamens: 2 × 3 uur = 6 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tussententamen (20%)

  • Schriftelijk eindtentamen (80%)

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de gehele stof. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheden (deel- en eindtentamen), heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Studenten dienen zich zelf op de Blackboardmodule in te schrijven. Hier is alle nadere informatie terug te vinden

Literatuur

  • Wim de Jong, Argumentatie en formele structuur. Amsterdam: Boom, 2005 (of 2010).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen