Studiegids

nl en

Filosofisch Duits

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte.

Beschrijving

In deze cursus worden teksten gelezen van belangrijke Duitstalige filosofen van de 19e tot de 21e eeuw, van Kant tot Sloterdijk (zie voor het complete overzicht de Blackboard-site). Uitgangspunt voor de discussie vormen de grammaticale en semantische karakteristieken van de Duitse taal. Ingegaan wordt op de ruimte of de beperkingen die zulke eigenschappen bieden aan de betekenisgeving van filosofische teksten. Daarbij komt het perspectief van de auteur aan bod maar vooral dat van de (professionele) lezer van zulke teksten. Een van de middelen die worden ingezet om de relevante discussiepunten op te sporen, is de vertaling (Duits-Nederlands).

Leerdoelen

  • Studenten hebben algemene kennis van en inzicht in het specifieke taalgebruik van een beperkt maar representatief corpus van teksten van Duitstalige filosofen uit de 19e-21e eeuw;

  • Studenten hebben specifieke kennis van en inzicht in semantische en syntactische problemen in hun onderlinge samenhang (zinsconstructies, specifiek idioom) en kunnen die relateren aan filosofische interpretatieproblemen;

  • Studenten beschikken over een zodanige passieve beheersing van de Duitse grammatica en het specifiek Duitse filosofische idioom dat zij met behulp van een woordenboek en een grammatica Duitstalige filosofische teksten adequaat kunnen vertalen en analyseren.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Bijwonen van colleges: 13 × 2 = 26 uur
Voorbereiding van de colleges: 13 × 8 = 104 uur
Voorbereiding van de afsluitende opdracht: 10 uur

Toetsing

  • Actieve participatie tijdens de collegezittingen (30%);

  • Goede voorbereiding van de (vertaal)opdrachten (30%);

  • Afsluitende vertaling en analyse (40%).

De afsluitende opdracht moet met voldoende resultaat worden afgesloten.

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit de afsluitende vertaling. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheid, heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt onder meer gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.

Literatuur

  • De primaire teksten worden via Blackboard ter beschikking gesteld (soms online);

  • Van Dale woordenboek Duits-Nederlands (online beschikbaar via de universitaire website) en DWB (Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971). online toegankelijk via http://woerterbuchnetz.de/DWB/;

  • Duitse grammatica (Helbig: Grundfragen und Abriß; Weinrich: Textgrammatik der deutschen Sprache of een online-grammatica: http://hypermedia.ids-mannheim.de/).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.G.A.M. Jacobs

Opmerkingen