Studiegids

nl en

Benaderingen van literatuur

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen, maar het verdient wel aanbeveling om ‘Analyse en interpretatie van proza en poezie’ gevolgd te hebben of ten minste tegelijkertijd te volgen.

Beschrijving

Is de verteller in Oeroeg (1948) van Hella S. Haasse eigenlijk wel zo vriendelijk over het inlandse vriendje? Wie is er aan het woord in Mi have a dream en andere veeltalige gedichten van Ramsey Nasr? Wat voor spelletje speelt Gerard Reve precies met zijn publiek wanneer hij in 1974 de Grote Gerard Reve show op televisie brengt? En waarom voelen we fysieke pijn bij het lezen van de martelscènes in De maagd Marino van Yves Petry?
Voor het beantwoorden van deze en andere vragen over de werking van literaire teksten bestaan er verschillende benaderingen in de literatuurtheorie. Voor de vraag over Oeroeg kunnen we terecht bij de postkoloniale literatuurtheorie; de veeltalige gedichten van Nasr begrijpen we beter met Michel Foucaults discoursanalyse; Reves ironische opstelling in het literaire veld is te verklaren met de cultuursociologie van Pierre Bourdieu; en de pijn die we voelen bij het lezen van een gewelddadige passage in een roman begrijpen we beter met de cognitieve literatuurbenadering.
Na het inleidende cursus Analyse en interpretatie, waarin we ons concentreerden op de praktijk en niet lang stil stonden bij de onderzoeksvragen die aan een analyse ten grondslag liggen, gaan we in de meer gevorderde cursus Benaderingen van literatuur uitgebreid in op het hoe en waarom van verschillende benaderingswijzen in de literatuurwetenschap. In de hoorcolleges maak je kennis met de belangrijkste literatuur- en cultuurtheoretische stromingen vanaf het begin van de 20e eeuw. In de werkcolleges wordt vervolgens bekeken hoe de verschillende wijzen van tekstanalyse praktisch in hun werk gaan en oefen je je interpretatievaardigheden. Moderne Nederlandse literaire teksten worden vanuit verschillende theoretische invalshoeken geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Leerdoelen

De student verwerft kennis en inzicht in de belangrijkste cultuurtheorieën en culturele paradigma’s van de 20ste eeuw. Zij leert theoretische teksten lezen en inzetten, dat wil zeggen: ze leert de sleutelconcepten van deze teksten begrijpen en ze leert hoe deze concepten aangewend kunnen worden bij het analyseren en interpreteren van primaire teksten. De student kan aan het eind van de cursus zelfstandig een theoretisch onderbouwd literatuuronderzoek doen en daar schriftelijk en mondeling verslag van doen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de “website”:http://www.hum.leidenuniv.nl/nederlands/roosters/

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

140 uur:

 • 13 uur hoorcollege

 • 13 uur werkgroep

 • 50 uur zelfstudie ter voorbereiding op werkgroep

 • 30 uur werkstuk

 • 32 uur voorbereiden tentamen

 • 2 uur tentamen

Toetsing

1) Opdrachten (30%) .
2) Tentamen (40%)
3) Een schriftelijk werkstuk (30%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarbij voor iedere deeltoets tenminste een 5,5 gehaald dient te worden.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

 • Hella Haasse: Oeroeg (Amsterdam, 1948).

 • Hugo Claus, De geruchten (Amsterdam, De Bezige Bij,1996).

 • Maria Dermout, De tienduizend dingen. (Amsterdam, 1955).

 • Cees Nooteboom: Rituelen, Amsterdam 1980 (wordt bekend verondersteld).

 • Frans Kellendonk: Mystiek Lichaam. Amsterdam, Meulenhoff 1986 en ‘De buitenlandse dienst’, in: Het complete werk, Amsterdam, Meulenhoff, 1992, pp. 527-544.

 • Antjie Krog, Country of my Skull (1998).

 • Yves Petry, De Maagd Marino. Amsterdam, De Bezige Bij, 2010.

 • M.H. Székely-Lulofs, Rubber, roman uit Deli, ingel. door Cock van den Wijngaard, Schoorl, 1992.

 • Rock, Jan, Gaston Franssen en Femke Essink: Literatuur in de wereld. Vantilt 2013, deel 2.

Voor de werkgroepen zullen daarnaast wetenschappelijke artikelen worden gelezen van onder andere Roland Barthes en Maaike Meijer.
Korsten. F.W., Lessen in literatuur wordt bekend verondersteld.

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: b.p.m.dongelmans@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. Bram Ieven.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is “ndd@hum.leidenuniv.nl”:mailto:ndd@hum.leidenuniv.nl