Studiegids

nl en

Geïntegreerde Activiteit: De wereld van Augustinus

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Augustinus is niet alleen een van de belangrijkste kerkvaders van de Christelijke geschiedenis, maar ook een van de weinige personen uit de oudheid wiens persoonlijkheid we goed kennen. In dit college wordt aan de hand van zijn Confessiones en een relevante selectie van passages uit zijn andere werken een inleiding gegeven op zijn leven en denken. Tegelijk krijgen we via Augustinus’ werk zicht op de vele fascinerende veranderingen die de laat-antieke maatschappij onderging.

Aan bod komen onder meer Augustinus’ haat-liefde relatie met de contemporaine (heidense) filosofie, zijn omgang met de klassieke literatuur, zijn denken over ascese, zijn beschouwingen over zijn eigen jeugd, zijn studentenleven (als student, als leraar), zijn zoektocht naar het ware geloof, culminerend in zijn bekering en zijn functioneren als bisschop. Door de colleges heen loopt het feit dat de Confessiones weliswaar een zeer rijke en fascinerende bron is, maar allesbehalve een conventionele autobiografie; het werk moet met zorg gelezen en geïnterpreteerd worden.

Leerdoelen

  • kennis van leven, denken en werk van Augustinus;

  • inzicht in de wereld van de late oudheid, in het bijzonder de culturele implicaties van de overgang van heidendom naar Christendom door middel van de bestudering van een van de sleutelfiguren uit die periode.

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • college-uren: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

  • voorbereiden colleges (lezen voorgeschreven literatuur): c. 350 pagina’s c. 7 pagina’s p/u = 50 uur;

  • bestuderen algemene literatuur: c. 500 pagina’s c. 10 pagina’s p/u = c. 50 uur;

  • schrijven essay (excl. bestuderen literatuur): 7 uur;

  • voorbereiden tentamen (excl. bestuderen literatuur): 7 uur.

Toetsing

De stof wordt getoetst door een essay en een schriftelijk tentamen met open vragen. Het essay vindt plaats halverwege de cursus; ter voorbereiding moeten Augustinus’, Confessiones en de opgegeven delen van het boek van Brown zijn gelezen. De essayvraag wordt aan het begin van de tentamenweek bekend gemaakt op Blackboard; het essay moet aan het einde van die week worden ingeleverd. Het schriftelijke tentamen is over de gehele collegestof en vindt plaats aan het einde van het semester. Het essay telt voor 30%, het tentamen voor 70% van het eindcijfer. Onvoldoendes voor het essay mogen gecompenseerd worden met het cijfer van het tentamen en vice versa.

Herkansing

Alleen onvoldoende onderdelen mogen herkanst worden. Indien het essay moet worden herkanst gebeurt dat op basis van een individuele afspraak. Het herkansingstentamen vindt plaats over de gehele stof.

Blackboard

Er wordt bij het college gebruik gemaakt van Blackboard om aanvullende literatuur bekend te maken en powerpoints van de colleges te plaatsen.

Literatuur

Aan te schaffen:

  • Peter Brown, Augustine of Hippo. A Biography (oorspr. ed. 1967, herz. ed. 2013). (Alle edities zijn toegestaan);

  • overige literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt. Voorzover niet elektronisch beschikbaar zal er een kopie worden geplaatst op de werkgroepenplanken in de UB.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Dit college vormt de Geïntegreerde Activiteit van de opleiding GLTC. Het staat open voor studenten van andere opleidingen.

Contact

Dhr. Dr. L.E. (Rens) Tacoma