Studiegids

nl en

Themacollege Beeldende kunst en prent- en tekenkunst 1400-1800: Kunst in de Gouden Eeuw

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In dit themacollege staat de Nederlandse kunst en cultuur van de Gouden Eeuw centraal, maar er zal ook aandacht worden besteed aan de periode die daaraan vooraf gaat, omdat die er onlosmakelijk mee is verbonden. Aan de hand van chronologisch geordende onderwerpen wordt de Nederlandse beeldende kunst vanaf circa 1400 tot 1700 in haar cultuurhistorische context geplaatst. Tijdens de cursus wordt bijvoorbeeld de artistieke ontwikkeling van Rembrandt behandeld, maar ook de invloed die de commercialisering van de kunstmarkt had op de stilistische ontwikkelingen binnen de landschapsschilderkunst en de discusies die worden gevoerd over de interpretatie van de Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Het belangrijkste doel van de cursus zal zijn de samenhang te tonen tussen artistieke vernieuwing en de wetten van vraag en aanbod binnen de kunstmarkt van de vroeg-moderne tijd.

Leerdoelen

 • Ten opzichte van het niveau van de propedeuse Kunstgeschiedenis verdiept de cursus het inzicht in de samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen vanaf het einde van de vijftiende eeuw tot en met de Gouden Eeuw en de beeldende kunsten in die periode.

 • In staat zijn om om typerende objecten uit de bestudeerde periode te duiden naar vervaardiger, plaats van vervaardiging (Amsterdam, Haarlem, Leiden, etc.) en datering.

 • De belangrijkste kunstvormen in de behandelde periode (schilder- en tekenkunst, grafische kunsten) aan een kritisch en analytisch oordeel kunnen onderwerpen, met aandacht voor vorm, functie, inhoud, materiaal en techniek.

 • Kunstobjecten kunnen plaatsen in de historische en economische context waarin ze zijn ontstaan.

 • In staat zijn tot het beoordelen van de kunst van de Gouden Eeuw met behulp van de artistieke en theoretische criteria die in de wetenschappelijke literatuur zijn geformuleerd.

 • Inzicht hebben in de verschillende benaderingswijzen van kunst en cultuur van de Gouden Eeuw.

Rooster

 • Maandag 13-15 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Bronnenonderzoek via internet

Studielast

 • colleges: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • voorbereiding voor de colleges gemiddeld 1 uur per week: 10 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur en de voorbereiding van de toets 1: 14 uur

 • het maken van de ‘take-home’opdracht:onderzoek en het maken van een werkstukje: 30 uur

 • het bestuderen van de collegestof voor de eindtoets: 60 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (30%): een schriftelijk tentamen over het boekje De Noord-Nederlandse kunstmarkt in de 17e eeuw. Deze toets kan niet worden herkanst, maar een onvoldoende kan wel worden gecompenseerd.

 • Deeltoets 2 (30%): het schrijven van een verslag aan de hand van enkele vragen over een boedelinventarisonderzoek naar werk van één specifieke kunstenaar aan de hand van een internetbron. Deze toets kan niet worden herkanst, maar een onvoldoende kan wel worden gecompenseerd.

 • Deeltoets 3 (40%): een schriftelijk eindtentamen met enkele open vragen over de hele collegestof. Een cijfer lager dan 5 is niet toegestaan. Dit tentamen kan worden herkanst.

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing voor deeltoets 3.

Blackboard

Het materiaal op Blackboard bevat :

 • de power points van de colleges

 • links naar de artikelen met een vrijwillig te maken test

 • een reader in het Engels over Nederlandse kunst van ca 1400 – 1950

 • de instructies voor de onderzoeksopdracht en een link naar de bron op internet

Literatuur

 • Marion Boers, De Noord-Nederlandse kunsthandel in de eerste helft van de zeventiende eeuw, Hilversum (Verloren) 2012 ISBN 9789087042882

 • Artikelen op Blackboard

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (onderwijscoördinator)
Mw Dr. M.E.W. (Marion) Boers (docent)

Opmerkingen

N.v.t.