Studiegids

nl en

Excursiewerkcollege Berlijn (/Florence)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis hebben afgerond. Voor externe studenten geldt dat zij vergelijkbaar onderwijs op het vakgebied van de Kunstgeschiedenis moeten hebben genoten.

Beschrijving

Berlijn biedt kunsthistorici een schat aan oude, moderne en contemporaine beeldende kunst, architectuur, en kunstnijverheid. De afgelopen twintig jaar heeft de hereniging van voormalig oost en west Berlijn een nieuw en prestigieus aanzicht gegeven aan deze metropool. Oude gebouwen en musea werden gerestaureerd en collecties opnieuw toegankelijk gemaakt. Verschillende musea bezitten topstukken op het gebied van de beeldende kunst, de kunstnijverheid en de industriële vormgeving uit vele landen en culturen. Tijdens de excursie wordt ook een dagtocht gemaakt naar Dessau om het gerestaureerde Bauhaus-complex te bekijken. In Potsdam wordt Sanssouci bezocht, het achttiende-eeuwse zomerpaleis van koning Frederik de Grote van Pruisen.

Leerdoelen

Studenten ervaren tijdens de excursie objecten van studie die het terrein uitmaken van de kunstgeschiedenis in de volle breedte. De leerdoelen hierbij zijn:

 • Kunnen anticiperen op het analyseren van een onderwerp binnen de museale en monumentale omgeving van het excursiedoel (Berlijn), en in confrontatie met een veelheid aan kunstvormen.

 • Een onderwerp dat is gerelateerd aan het excursiedoel, in een kunstvorm naar keuze (architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid, world art studies), kunnen afbakenen en er een zelfstandig verdiepend onderzoek naar kunnen initiëren.

 • Daarbij gebruik weten te maken van eerder opgedane kennis van het kunsthistorisch apparaat, van technische en materiële aspecten, en van invalshoeken als vorm, functie en inhoud van de in beschouwing genomen artefacten.

 • In aanvulling op kunsthistorische methoden en technieken t.a.v. geïsoleerde kunstobjecten op verdedigbare wijze kunnen rapporteren over de implicaties voor kunstenaar, opdrachtgever en publiek van kunstvoorwerpen in context.

 • Een eigen onderzoek mondeling (Powerpoint-ondersteunde presentatie van circa 15 minuten; zowel tijdens de werkgroep als tijdens de excursie) en schriftelijk (tekst van circa 3000 woorden excl. titelpagina, noten en literatuur) kunnen presenteren, op een wetenschappelijk niveau.

Rooster

 • Woensdag 9-11 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

Combinatie:

 • Hoorcollege

 • Werkcollege (m. referaat)

 • Excursie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (280 uur)

24 uur: Deelname hoor-/werkcolleges: 2 uur p.w. x 12 weken
24 uur: Voorbereiding hoor-/werkcolleges
16 uur: Voorbereiding toets
60 uur: Voorbereiding en verzorging presentaties
80 uur: Excursie
72 uur: Voorbereiden (literatuurstudie, bronnenonderzoek) en schrijven werkstuk
—-
280 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (20%) met korte open (invul-)vragen.

 • Presentatie-opdracht (20%): door PowerPoint-ondersteund referaat (tijdens het werkcollege) en/of alternatieve presentatie-opdracht

 • Presentatie-opdracht 2 (10%): referaat (“op locatie”) van circa 10 minuten en/of alternatieve presentatie-opdracht.

 • Afsluitend werkstuk (60%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl noten en literatuur).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten (minimaal 6.0).
Herkansing: tentamen en afsluitend werkstuk kunnen bij een onvoldoende (eenmalig) worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Blackboard

Op Blackboard kan men het rooster, de lijst met onderwerpen voor referaat en werkstuk en alle andere relevante informatie van de reis vinden.

Literatuur

Heller, Reinhold, Confronting Identities in German Art. Myths, Reactions, Reflections. Chicago: The University of Chicago Press 2002.
Ward, Janet, Weimar Surfaces. Urban Visual Culture in 1920s Germany. Berkeley: The University of California Press 2001.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Drs. M.A. (Tineke) de Ruiter

Opmerkingen

 • Er zijn dit studiejaar twee excursie bestemmingen, te weten Berlijn en Florence. De indeling van de excursie-groepen wordt in eerste instantie door de opleiding gemaakt. Studenten kunnen onderling plaatsen uitwisselen.

 • Voor de alternatieve excursiebestemming Florence, zie: Excursiewerkcollege Florence

 • De excursie vereist een goede conditie.

 • De kosten van de excursie bedragen globaal EURO 750,-

 • Per persoon is er een excursievergoeding van circa EURO 150,-

 • Vanwege de Toegangseisen (zie boven) is het onverstandig om al kosten te maken voor de excursie alvórens er een formele toestemming is van de Examencommissie om aan de excursie deel te nemen.