Studiegids

nl en

Practicum proefpersonen (onderdeel van het Tutoraat)

Vak
2014-2015

*Let op: Het Practicum Proefpersonen maakt deel uit van het Tutoraat in jaar 1*

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het leren doen van wetenschappelijk onderzoek is één van de pijlers van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Verschillende studie-onderdelen worden hieraan gewijd: Onderzoekspracticum 1, Praktische data-analyse met SPSS (beide in de propedeuse), Onderzoekspracticum 2, Methoden van kwalitatief onderzoek, Oefenonderzoek (tweede jaar) en het Bachelorproject (derde jaar).

Om een oordeel te kunnen vellen over de waarde van de resultaten van (andermans) empirisch onderzoek en over de ethische aspecten ervan, is het nuttig zelf te ervaren hoe het is om onderwerp van onderzoek te zijn. Daarom nemen eerstejaars studenten verplicht deel aan onderzoek dat bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen of het Instituut Psychologie wordt verricht; niet als onderzoeker maar als onderzochte. Tijdens de propedeuse fungeren studenten 8 uur als proefpersoon of respondent in een pedagogisch of psychologisch onderzoek.

Deze 8 uur worden geregistreerd via het Proefpersonenwervingssysteem waarover u nog geïnformeerd wordt. Aanmelden is mogelijk vanaf 13 oktober 2014. Studenten bepalen zelf aan welke onderzoeken zij willen deelnemen. Wie vanwege bijvoorbeeld gewetensbezwaren niet wil deelnemen, dient een verzoek te richten aan de Examencommissie. De Examencommissie bepaalt ook of er vervangende opdrachten gemaakt moeten worden.

In het kader van het tutoraat vindt een introductie op het Practicum Proefpersonen plaats. Studenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om acht uur als proefpersoon aan onderzoek deel te nemen. Daarnaast schrijven alle studenten een verslag over hun ervaringen als deelnemer aan onderzoek.

Leerdoelen

Eindtermen

 1. Methoden en technieken van onderzoek
  2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

 2. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
  4.3 Is in staat om het eigen leerproces te sturen.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

N.v.t.

Onderwijsvorm

Deelname aan onderzoek.

Toetsing

Om dit onderdeel te behalen dienen studenten:

 • 8 uur geregistreerd als proefpersoon aan onderzoek te hebben deelgenomen (ten laatste vóór 1 juli 2015);

 • Een voldoende beoordeling (tenminste 5,5 ) voor het verslag te hebben behaald. Dit verslag moet uiterlijk 15 juli ingeleverd zijn bij de coördinator van het vak.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor deelname aan onderzoeken is verplicht en verloopt uitsluitend via een digitaal systeem waarover u nog nader geïnformeerd wordt. Eerstejaarsstudenten krijgen automatisch een account voor dit systeem.

Contact

Coördinator is dr. F.J. Glastra