Studiegids

nl en

Psychopathologie: orthopedagogische aspecten

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorie en neuropsychologie op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

Voortbouwend op de ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorieën en neuropsychologie wordt in het vak psychopathologie de nadruk gelegd op de integratie van de kennis die de normale ontwikkeling en de afwijkende ontwikkeling betreft. Er wordt ingegaan op welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van stagnaties, belemmeringen of interferenties. Wat zijn de risico- en protectieve factoren, vooral ook vanuit de omgeving en de opvoeding? Er worden verschillende modellen gepresenteerd die het ontstaan van psychopathologie beschrijven. De belangrijkste stoornissen en syndromen die in de kinderleeftijd en adolescentie ontstaan komen aan de orde.

Leerdoelen

Om kinderen en jongeren met een veelheid aan mogelijke problemen te kunnen begeleiden en/of ouders te adviseren bij de opvoeding, is een gedegen kennis van de normale en de afwijkende ontwikkeling en de factoren, die in die ontwikkeling kunnen interfereren van essentieel belang. De student is aan het eind van dit vak in staat om problemen vanuit de relevante kaders te bezien en kan de belangrijkste stoornissen en ontwikkelingsinterferenties herkennen.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 1. Academische Vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Werkcolleges via Blackboard. Op Blackboard wordt verwerkingsmateriaal aangeboden in de vorm van extra literatuur, video’s, vragenlijsten en opdrachten bij de literatuur en de video’s om de stof beter te kunnen verwerken. Deze opdrachten worden in het laatste college besproken.

Toetsing

Tentamen bestaande uit Multiple Choice (40) en open vragen (4).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Kerig, P.K., Ludlow, A. & Wenar, C. (6e druk). Developmental Psychopathology from Infancy through Adolescence. New York: Prentice Hall.

 • Kortman, F. (meest recente druk). Transculturele psychiatrie; van praktijk naar theorie. Assen: Van Gorcum

 • Aanvullend materiaal via Blackboard

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van het vak is Mw. dr. Y.M. Dijkxhoorn. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft zij spreekuur aansluitend op het college.