Studiegids

nl en

Leren en leraar

Vak
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De leraar wordt vaak genoemd als de sleutel tot succes in het onderwijs. Maar wat maakt een goede leraar? Wat voor ‘professional knowledge of practice’ hebben expert-leraren? Hoe kunnen leraren onderwijsvernieuwingen zoals passend onderwijs en nieuwe inzichten over leren zoals opbrengstgericht werken productief toepassen? Welke kennisbases en competenties zouden leraren moeten hebben? Welke leeromgevingen stimuleren het leren van kinderen? Hoe kunnen leraren de kwaliteit van hun onderwijs en de vorderingen van hun leerlingen bewaken?

Deze cursus richt zich vooral op het microniveau: de rol van de leraar bij het vormgeven van leersituaties en begeleiding van leerlingen. Het mesoniveau (de lerarenopleiding) en het macroniveau (de beroepsgroep van leraren in samenhang met het strategisch onderwijsbeleid) komen ook incidenteel aan bod, als onderdeel van de dagelijkse realiteit waar leraren mee te maken hebben. Naast een inleiding in deze gebieden wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke rollen en taken van de leraar in het onderwijs.

Leerdoelen

De student is aan het einde van dit onderdeel in staat om:

Aan het einde van de cursus:

 • is de student in staat om thema’s, visies en ontwikkelingen ten aanzien van leraarsberoep te benoemen en daar op reflectieve wijze commentaar (via een verslag) bij te leveren;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de wetenschappelijke literatuur op het gebied van kennis, beroepseisen en competenties van leraren;

 • heeft de student kennis van en inzicht in hoe leraren de kwaliteit van hun onderwijs en de leerresultaten van hun leerlingen kunnen bewaken.

Eindtermen

 1. Vakinhoud
  1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
  1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 2. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten met verplichte deelname en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Individueel paper in de vorm van een literatuur review (50% van het eindcijfer);

 • Adviesopdracht (groepsopdracht, 50% van het eindcijfer);

 • Opdrachten. Deze worden vóór elke bijeenkomst gemaakt en tijdens de bijeenkomst ingeleverd en afgevinkt.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Loughran, J. (2010). What expert teachers do. Routledge: London ISBN 9780415 57967-4

 • Aanvullend materiaal wordt via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

De docent, M. Hickendorff, van het vak is bereikbaar via email.