Studiegids

nl en

Society and Culture Seminar

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Twee tweedejaars seminars in dezelfde cluster. Toelating op basis van plaatsing. Alleen hoofdvakstudenten Japans

Beschrijving

De cursus bestaat uit drie delen. In de eerste vier weken worden studenten geconfronteerd met benaderingen om de ideologische kant en wereldbeelden te begrijpen in de termen van Japan zelf en de resultaten die zichtbaar zijn vanuit de heersende wereldvoorstellingen. In het tweede deel, de vier daarop volgende colleges, ligt de nadruk op methodologische en inhoudelijke aspecten van social studies in Japan: het gaat daarbij om aspecten als methoden van onderzoek, welke kwesties spelen er in recent onderzoek, en wat zijn belangrijke theoretische invalshoeken daarbij. Het derde deel bestaat uit presentaties over de voorgang van het onderzoekswerkstuk dat een aanzet is tot de scriptie in het tweede semester.

Leerdoelen

Vaardigheden in het zoeken en verwerking van relevant materiaal voor onderzoek.
Het vinden van de belangrijkste schrijvers en argumenten binnen een onderzoeksterrein en het kritisch schriftelijk kunnen reflecteren op relevante literatuur. Het formuleren van een onderzoeksvraag op basis van oorspronkelijk onderzoek. Een duidelijk gestructureerd schriftelijk betoog kunnen opbouwen over de onderzoeksvraag Beheersing van gangbare conventies met betrekking tot aanhalingen, gebruik van bronnen, bibliografische notatie etc. Kritisch analyseren van werkstukken van anderen en daar constructief commentaar op geven. Gestructureerd en effectief geven van een mondelinge academische presentatie geven.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

-totale studielast voor de cursus 140 uur
-College (werkgroep) 12 ×2 uur= 24
-Voorbereiden inclusief webpostings 12 × 3= 36
-Onderzoeksvoorstel en Presentatie: 10 uur
-Afsluitend werkstuk met voorbereidingen daarvoor 70 uur

Toetsing

Participatie (aanwezigheid 70%)
Webpostings: totaal 6 kansen waarvan 4 voldoende moeten zijn
Presentatie:
Afsluitend werkstuk 50%
Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de onderdelen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.
Voor het afsluiten werkstuk gelden twee deadlines: een eerste en een definitieve deadline.

Blackboard

Blackboard voor cursusinformatie, webpostings en discussie.

Literatuur

wordt via Blackboard bekend gemaakt

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven

Contact

Dr. H. van der Veere.
Dr.M. Winkel.