Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Basiswiskunde

Vak
2014-2015

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dhr Drs. F.J.A. Jacobs
Email: f.j.a.jacobs@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Basiswiskunde heeft als doel alle studenten op een gelijkwaardig niveau te brengen aan het begin van hun bachelor. Afhankelijk van de wiskunde-voorgeschiedenis van de student (wiskunde A,B,C, of D) zullen er naast herhalingen ook nieuwe wiskundige methoden worden bekeken en geoefend. Aan het begin van het semester wordt een oefentoets gegeven waarmee het niveau van een student wordt ingeschat. Deze oefentoets wordt een paar weken later gevolgd door een tentamen op basis van zelfstudie en de al aanwezige wiskundige vaardigheden. De uitslag van dit tentamen bepaald of de student de cursus basiswiskunde verplicht dient te volgen. Een tentamencijfer lager dan 5,5 verplicht je de cursus Basiswiskunde te volgen en het tweede tentamen doen; met een tentamencijfer tussen de 5,5 en 6,5 moet je aan de cursus deelnemen maar hoef je geen tweede tentamen te doen. Met een cijfer hoger dan 6,5 voor het eerste tentamen mag de student zelf kiezen of hij/zij de cursus Basiswiskunde volgt; het cijfer van het eerste tentamen is dan het eindcijfer Basiswiskunde. (Als de student alsnog deelneemt aan het tweede tentamen Basiswiskunde en het behaalde cijfer is hoger dan voor het eerste tentamen, dan wordt het hogere cijfer als eindcijfer genomen.)

Leerdoelen

Doelstellingen:
Een inleiding in de betekenis van wiskunde voor de biologie; het oefenen van die wiskundige technieken en trainen van algebraïsche vaardigheden welke van belang zijn voor het doorlopen van een bachelor opleiding biologie.

Eindtermen:
Tentamen over de behandelde stof: rekenvaardigheden, een aantal belangrijke functies (o.a. log en exp), eerste en tweedegraadsvergelijkingen, stelsel vergelijkingen, differentiëren.

Rooster

Zie rooster BLOK 1.
Hoorcolleges van 9 tot 12:00, werkcolleges van 13:30 tot 16:00.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Powerpoints en opdrachten.

Literatuur

Het boek Jan van der Craats en Rob Bosch. Basisboek Wiskunde, tweede editie, Pearson Education Benelux BV, ISBN 978-90-430-1673-5 bevat de stof die in de colleges behandeld wordt. Het boek is niet verplicht, maar wordt aangeraden als naslagwerk en voor extra oefenstof.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard