Studiegids

nl en

Basispracticum 1

Vak
2014-2015

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: ing. A.J.G.Regensburg-Tuïnk
Email: a.j.g.regensburg@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Basisvaardigheden in het laboratorium (pipetteren, steriel werken, oplossingen maken) en microscopie (preparaten maken en werking van microscoop) zijn de eerste onderwerpen waar aandacht aan besteed wordt. Als je je deze basisvaardigheden eigen hebt gemaakt worden ze ingezet om cellen en processen die zich in die cellen afspelen te bestuderen. De klassieke genetica wordt bestudeerd door het gedrag van chromosomen tijdens de celdeling microscopisch te bekijken. De moleculaire biologie is niet meer weg te denken uit de praktijk van de natuurwetenschappen. Een aantal practica zullen besteed worden aan de basistechnieken van deze tak van de biologie. Er wordt een stukje DNA gekloneerd in een vector om een recombinant DNA-molecuul te maken. Veel aandacht wordt besteed aan het leren om een labjournaal bij te houden.
Op 2 momenten worden alle studenten uitgedaagd om een posterpresentatie en wetenschappelijke presentatie te houden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het practicum is enerzijds bedoeld als kennismaking met laboratoriumtechnieken en als toelichting op collegestof; anderzijds moeten de studenten vertrouwd worden gemaakt met de wetenschappelijke manier van denken en met een goede mondelinge en schriftelijke verslaggeving. De basis hiervoor wordt op dit practicum gelegd.

Eindtermen:
De student heeft basiskennis verworven over verschillende laboratoriumtechnieken en de experimentele uitvoering; de student heeft geleerd om experimenten en de resultaten daarvan in een labjournaal vast te leggen.

Rooster

Zie rooster BLOK 1.

Onderwijsvorm

Practicum: Bij de opzet van het practicum wordt uitgegaan van een grote mate van zelfwerkzaamheid, uiteraard met begeleiding waar dat nodig is. Begeleiding wordt geboden waar kennis gemaakt wordt met apparatuur zoals micropipetten, balansen, pH-meter en microscoop. Er wordt getracht daar waar mogelijk uit te gaan van een probleemstelling, waarbij de studenten zoveel mogelijk zelf de basisgegevens moeten verzamelen (boek, handleiding, internet). Met sturing van de assistenten (socratische vraagstelling) en gerichte vragen/opdrachten uit de handleiding wordt aan een oplossing van het gestelde probleem gewerkt.

Theoretische en practische toetsing

BIO-Q (programma via electronische leeromgeving) bevat een korte herhaling van de VWO stof op het gebied van scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Deze stof dient zelfstandig te worden bestudeerd. De stof van BIO-Q wordt schriftelijk getoetst. De toets maakt deel uit van het tentamen Chemie van het Leven.

De leerstofstof genetica wordt opgesplitst in:

  • Klassieke genetica: Onderwerpen als mitose, meiose en de erfelijkheidswetten van Mendel komen in een toets MG 1 aan de orde.

  • Moleculaire genetica: De onderwerpen recDNA, reportergenen en conjugatie worden beoordeeld aan de hand van het labjournaal. In presentaties en interactieve besprekingen worden de resultaten van de experimenten belicht. De verworven kennis wordt getoetst als onderdeel van het tentamen MG 2.

  • Practicumbeoordelingscriteria: voorbereiding, werkhouding, schriftelijke opdrachten, presentaties en labjournaal

Blackboard

Blackboard, BIO-Q, website Biology Campbell-Reece

Literatuur

  • BIO-Q op Blackboard.

  • Practicum handleiding 2014

  • Powerpoints op Blackboard

  • Biology, Campbell-Reece, 9th edition.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Afstemming met andere vakken in het blok: practica en hoorcolleges van Chemie van het Leven en Moleculaire Genetica zijn op elkaar afgestemd en ondersteunen elkaar.
Vernieuwende aspecten: Bij de theoretische voorbereidingen van de verschillende proeven door de studenten wordt gebruikt gemaakt van de website die bij Campbell hoort. Ter voorbereiding en ondersteuning van de practica wordt via Blackboard powerpointpresentaties met opdrachten aangeboden. De opdrachten horen voorafgaand aan het practicum te worden gemaakt en ingeleverd. Alle proeven worden afgesloten door het beantwoorden van vragen, het maken van sommen en met een verslag in de vorm van een labjournaal. Na beoordeling kunnen de uitwerkingen met uitleg op Blackboard bekeken worden.