Studiegids

nl en

Onderzoekspracticum 1 (Pre-master)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen. De stof van Onderzoekpracticum 1 (Pre-master) wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Onderzoekspracticum 2 en bij het Pre-master Bachelorproject. Het wordt aangeraden de cursus SPSS parallel aan Onderzoekspracticum 1 te volgen.

Beschrijving

Tijdens dit vak komen verschillende aspecten van het wetenschappelijke onderzoeksproces aan bod:
1. Inleiding in het onderzoeksproces als geheel.
2. Inleiding in onderzoeksopzetten en overwegingen die daarin gemaakt worden.
3. Inleiding in de kwantitatieve methoden en technieken van empirisch onderzoek.
4. Beschrijvende statistiek en een inleiding in de toetsende statistiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is het verwerven van elementaire kennis over en inzicht in het verloop van het onderzoeksproces, de bij onderzoek te gebruiken methoden en technieken en toepassingen op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.

Eindtermen:
2. Methoden en technieken van onderzoek 2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

  1. Professioneel Gedrag 4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken. 4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Actieve colleges aan de hand van collegestof en werkgroepopdrachten. Colleges zijn niet verplicht, maar gezien het tempo van het vak wordt deelname sterk aangeraden. Om studenten te helpen bij het structureel bijhouden van de stof is voorbereiding van werkgroepopdrachten wel verplicht.

Toetsing

Schriftelijk tentamen in de vorm van twee deeltoetsen die verspreid over het onderdeel worden afgenomen. De deeltoetsen zullen gedeeltelijk bestaan uit multiple-choicevragen en gedeeltelijk uit open vragen. Voor beide deeltoetsen dient tenminste een 5.5 te worden behaald om een eindcijfer voor het vak te kunnen behalen. Het eindcijfer wordt berekend als het gemiddelde van de cijfers voor de deeltoetsen en moet tenminste een 6 bedragen (alle eindcijfers tussen 5.50 en 6.49 worden afgerond naar een 6).

Studenten wordt verzocht om naar de tentamens eigen schrijfgerei (potlood, puntenslijper en gum) mee te nemen. Alleen eenvoudige (geen grafische) rekenmachines zijn toegestaan.

Blackboard

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
De meest recente informatie over het vak is te vinden op de Blackboardsite.

Literatuur

N.B. De literatuur is onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen zullen tenminste een maand voor aanvang van de cursus via Blackboard bekend worden gemaakt.

  • Moore, D. S., McCabe, G. P., & Craig, B. (2014, 8th revised edition). Introduction to the practice of statistics. New York: Freeman. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2012) (Compiler). Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Harlow, UK: Pearson Custom Publishing. Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. Dit boek wordt tevens gebruikt bij Onderzoekspracticum 2.

  • Linting, M. (2015). Syllabus Onderzoekspracticum 1 (beschikbaar via Blackboard).

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van deze cursus is drs A. van der Voort