Studiegids

nl en

Recht en Veiligheid

Vak
2014-2015

Omschrijving

Veiligheid en (internationaal) recht raken elkaar op tal van terreinen. Terrorisme, cyber-aanvallen, militaire interventies en grensoverschrijdende criminaliteit vragen om een reactie van overheden en de samenleving. Nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen dat steeds meer mogelijk is op veiligheidsgebied, maar leiden ook tot ethische vragen. Het recht biedt een kader waarbinnen de overheid afspraken maakt met burgers en haar taken uitvoert. Centraal thema in deze cursus is het dilemma waarvoor de overheid zich steeds vaker gesteld ziet: de spanning tussen veiligheid en de bijbehorende taken enerzijds, en de bescherming van grondrechten van burgers anderzijds. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten is dit spanningsveld prominent zichtbaar in terrorismebestrijding. Hoe ver mogen staten gaan in de bestrijding van terrorisme? De recente onthullingen van Edward Snowden hebben bovendien de activiteiten van inlichtingendiensten in de schijnwerpers gezet. Wat zijn de gevolgen voor burgerrechten als inlichtingendiensten grootschalig digitale netwerken monitoren? Zijn dit de noodzakelijke beschermingsmaatregelen die passen binnen democratische rechtsstaten of betekent dit het begin van een surveillancestaat? Maar ook bij de reguliere criminaliteitsbestrijding en handhaving van de openbare orde spelen vergelijkbare dilemma’s, zoals ethnic profiling, preventieve opsporing, de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de inzet van bijzondere opsporingsmethoden. In deze cursus worden deze en andere dilemma’s belicht aan de hand van theoretische inzichten en praktijkvoorbeelden. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de beginselen van de rechtstatelijke inbedding van veiligheidsbeleid en worden uitgedaagd kritisch te reflecteren op de spanning tussen veiligheid en recht.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus zijn de studenten in staat

  • Het centrale spanningsveld tussen Recht en Veiligheid theoretisch te duiden

  • De relatie tussen het individu en de staat historisch te duiden en kritisch te analyseren, met name als het gaat om veiligheidsvraagstukken en de daaruit voortkomende implicaties voor de rechtsstaat

  • Feitelijke kennis over de beginselen en het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat te reproduceren

  • Zelfstandig een concreet dilemma tussen Recht en Veiligheid te onderzoeken en te analyseren

Rooster

Het rooster voor de minor is nog niet beschikbaar.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)

Toetsing

  • Studenten dienen in week 2 t/m 6 in groepjes een specifieke casus, waarin de spanning tussen recht en veiligheid naar voren komt, empirisch te onderzoeken en te analyseren aan de hand van door de docenten opgegeven vragen. De studenten doen verslag van hun werkzaamheden op een blog (35% van het eindcijfer).

  • In week 7 vinden er groepspresentaties plaats van de geanalyseerde cases

  • Studenten dienen individueel een eindpaper te vervaardigen waarin de onderzochte casus in een theoretisch kader wordt geplaatst en geanalyseerd (65% van het eindcijfer).

De herkansing heeft dezelfde vorm waar het gaat om de paper-opdracht; indien studenten moeten herkansen voor de blog-opdracht, betekent dit dat ze een vergelijkbare doch in tijd begrensde blog-opdracht voor een alternatieve casus moeten vervaardigen.

Blackboard

Blackboard wordt twee weken voor het begin van de cursus toegankelijk gemaakt.

Studiemateriaal

n.t.b.

Contact

G.M. van Buuren
E.J. v.d. Heide

Overig

Cursus maakt deel uit van de minor SSJ