Studiegids

nl en

Security en Techniek

Vak
2014-2015

Omschrijving

Door een jarenlange ontwikkeling is de hedendaagse complexe samenleving dermate verweven en afhankelijk van techniek geworden dat we in een permanente staat van ‘risk’ verkeren. Kijkende naar security & techniek dan kunnen we twee gebieden onderscheiden:

a) domeinen waarin we afhankelijk zijn geworden van techniek (b.v. we zijn afhankelijk van op techniek gebaseerde infrastructuren zoals het wegennet, de electriciteitsvoorziening, het Internet, de watervoorziening, ons financiele stelsel, etc., elk vol van specifieke technische artefacten)
b) technieken die gebruikt kan worden om de risico’s in te schatten en op basis daarvan gepaste security-maatregelen voor te stellen (denk aan wiskundige modellen, informatiesystemen, etc.).

In deze cursus wordt aan beide aspecten van het security & techniek-domein aandacht besteed. Risico-analyse binnen het bredere kader van Safety & Security Management is hierbij een centraal thema. Dit alles binnen de gedachte een ‘society at risk’ te creeren, i.e., een samenleving waarin Safety, Security en Justice vraagstukken op adequate wijze worden aangepakt en opgelost.

 1. Kennis en begrip ontwikkelen van de wijze waarop onze hedendaagse samenleving afhankelijk is geworden van techniek.
  1. Kennis en vaardigheden verkrijgen omtrent het kwantitatief en kwalitatief vaststellen van Safety & Security risico’s in diverse domeinen.
  2. Kennis en begrip ontwikkelen van Safety & Security management.
  3. Kennis, begrip en vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het inzetten van techniek bij het oplossen van Safety & Security vraagstukken.

Leerdoelen

Het is het doel van deze sessies om algemene kennis bij te brengen over ontwikkelingen in de veiligheidssector, en methodologie aan te leren om de effectiviteit van veiligheidsinstrumenten te analyseren. Hierdoor verkrijgt de student:

 • Kennis van veiligheidstechnologie gebruikt/ontwikkeld binnen de EU

 • Kennis van de bijdragen van veiligheidstechnologie

 • De vaardigheid om een veiligheidstechnologie te analyseren door het SURVEILLE raamwerk

 • De vaardigheid om een veiligheidstechnologie te synthetiseren door het SURVEILLE raamwerk

 • Academische vaardigheden inzake lezen, schrijven, en het maken van presentaties

Onderwijsvormen 7 meetings

Studiemateriaal

Reader WM0823

 • The ESRAB report

 • High-priority Technology Needs

 • A secure Europe in a better world

 • Lund Declaration

 • The RICKOVER testimony

 • SRMbok by RMIA

Toetsing

De module wordt geëvalueerd door een rapport en een mondeling tentamen. Het rapport weegt voor 70% door op de totaalscore, het mondeling tentamen 30%. Vooraleer aan het mondeling tentamen kan deelgenomen worden, moet aan alle verplichtingen van het vak voldaan worden (meest belangrijk, het finale rapport)

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar uiterlijk vanaf 1 september aanstaande.

Inschrijven

Alleen mogelijk voor de gehele minor, via usis.

Rooster

Het rooster voor de minor is nog niet beschikbaar.

Docenten

Dr.ir. C. van Gulijk
Beheerseenheid: Techniek, Bestuur & Management
Afdeling: Safety and Security Science
Telefoon: +31 (0)15 27 89287
Kamer c1.070 (TU Delft)