Studiegids

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 2

Vak
2014-2015

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming (LBV) is een onderwijsvorm, die zich uitstrekt over de hele bachelor fase. In de LBV staat de ontwikkeling in drie rollen centraal: die van medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar. De LBV in het tweede jaar bestaat uit tien dubbele Patiënt Demonstratie Colleges verzorgd door de afdeling interne geneeskunde, een training Basic Life Support (BLS), 6 werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren en een docentcoachtrajecten. Formeel valt de training Basic Life Support (BLS) onder de LBV. Voor het overzicht wordt de BLS ook als apart onderdeel in de studiegids vermeld.
Tijdens de werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren wordt net als in jaar 1 gewerkt met USB opnames. Bij het beoordelen van de filmpjes is er aandacht voor zowel het opbouwen van een arts-patiënt relatie als voor het proces van Klinisch Redeneren. Daarnaast wordt aan de hand van papieren casuïstiek het proces van klinisch redeneren stap voor stap besproken en doorlopen.
Tijdens het DC-traject ondersteunt de docentcoach de studenten – zowel individueel als in werkgroepverband – in hun ontwikkeling in de verschillende CanMed rollen. Het accent ligt daarbij in jaar 2 op het trainen van complexe communicatieve vaardigheden en op trainen van vaardigheden lichamelijk onderzoek. Studenten werken in dit DC-traject met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).
Studenten houden wederom een e-portfolio bij. Het e-portfolio wordt ingezet als middel om de ontwikkeling in de verschillende rollen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Daar waar mogelijk zal de stof van de LBV gerelateerd worden aan de leerstof van het parallel lopende blok. Voor een deel is de LBV geïntegreerd met de Lijn Samenwerking en Organisatie.

Leerdoelen

Ontwikkeling in rol medisch expert: inzicht in differentiaal diagnostische overwegingen bij gepresenteerde vraagstukken en toepassen van diagnostisch proces bij papieren casuistiek. Vaardigheid lichamelijk Onderzoek. Herhalen Basic Life Support.
Ontwikkeling in rol communicator: aanleren en toepassen van gesprekstechnieken, die in dienst staan van consultvoering en klinisch redeneren. Verkennen van do’s and don’ts bij effectief geruststellen. Idem bij het omgaan met eisend gedrag. Oefenen met het bespreekbaar maken van culturele aspecten die een rol spelen bij het omgaan met ziekte en herstel.
Ontwikkeling in rol beroepsbeoefenaar: aanleren en toepassen van gestructureerde zelfreflectie op drie domeinen van professioneel gedrag: omgaan met jezelf, met de ander en met taken. Toepassen van feedback regels bij geven en ontvangen van feedback. Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Werken met kernkwaliteiten en de roos van Leary.

Onderwijsvorm

Patiënt Demonstratie Colleges, docentcoach-traject (werkgroepen en individuele gesprekken), werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoering.

Contacturen

De hierboven gepubliceerde contacturen betreffen de het werkgroep-onderwijs van het docentcoach traject, de werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren en de Patiënt Demonstratie Colleges.

Toetsing

USB-opname arts patiënt gesprek (rollenspel) , werkgroepverslag, reflectieverslagen, POP, vaardighedentoets, schriftelijk tentamen (open vragen en multiple-choice vragen)

Literatuur

  • Lijnboek Lijn Beroepsvorming

  • Lloyd, M, Bor, R. Communication Skills for Medicine, 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2009

  • Grundmeijer, |HGLM, Reenders, K, Rutten, GEHM. Het geneeskundig proces. 3e druk. Elsevier Gezondheidszorg Maarsen.

  • De Jongh, TOH, de Vries, H, Grundmeijer, HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 3e Herziene druk. Houten 2011

  • Kumar, P, Clark, M, Clinical Medicine, 7e editie, juli 2009

Contact

LBV2DC@lumc.nl

LBV-KRCV-jr2@lumc.nl