Studiegids

nl en

Coschap Psychiatrie

Vak
2014-2015

Beschrijving

Het co-assistentschap psychiatrie duurt zes weken. Het co-schap kan plaats vinden in het LUMC of in een geaffilieerde GGZ instelling in de omgeving van Leiden/Den Haag. Ook de kinder- en jeugdpsychiatrie (Curium) heeft een stageplek.
Het loont de moeite je tevoren te oriënteren op de verschillende stageplaatsen! Er zijn stages in de klinische en in ambulante setting. Ook de patiëntenpopulatie kan per stageplek verschillen. Per instelling kan de structuur van het co-schap anders zijn.

Sommige co-assistenten maken gedurende de stage ook kennis met consultatieve psychiatrie, de acute psychiatrie, de verslavingszorg, etc. Zowel voor co-assistenten binnen als buiten het LUMC, is er de mogelijkheid in het LUMC elektroshocktherapie bij te wonen.

Dit is het moment voor verdieping van in de pre-klinische fase verworven psychiatrische kennis en inzicht. De basiskennis wordt gericht op de veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen, diagnostiek en behandeling. Er zijn diverse wekelijkse onderwijsmomenten. In een roulerend onderwijssysteem wordt aandacht besteed aan: psychotische stoornissen, affectieve stoornissen, angststoornissen, dementie en delirium, persoonlijkheidsstoornissen en kinderpsychiatrie. Dit onderwijs vindt voor de co-assistenten binnen de regio van GGZ Leiden e.o. (incl Voorhout en het Curium), centraal plaats.

Daarnaast zijn er onderwijsmomenten gericht op het psychiatrisch onderzoek, patiëntendemonstraties en literatuurreferaten. Ook wordt er een introductie in psychotherapieën geboden. Maandelijks is er een Jelgersmalezing door een spreker van buiten en een klinische demonstratie.

Zowel binnen het LUMC als in de geaffilieerde GGZ instellingen behoren keuzeco-schappen en semi-artsstages tot de mogelijkheid.

Leerdoelen

De co-assistent is na dit coschap in staat om bij een patiënt die zich meldt met (psychiatrische) klachten, symptomen, en/of afwijkend gedrag:

  • De belangrijkste problemen te inventariseren en systematisch vast te leggen.

  • Op basis van de verzamelde informatie een beargumenteerde differentiaal- en werkdiagnose op te stellen.

  • Aan de hand van de werkdiagnose beargumenteerd een behandelplan te maken.

  • Een behandeltraject te beoordelen en het vervolgbeleid te bepalen.

Voor een uitgebreide uitwerking van de leerdoelen: zie Blackboard. Er is een uitgebreid document met uitwerking van de eindtermen voor het coschap en de (ook tussentijdse) toetsing.