Studiegids

nl en

COM-dagen

Vak
2014-2015

Beschrijving

Co-assistenten en semi-artsen worden tijdens hun praktijkwerk ook geconfronteerd met problemen van patiënten die gecompliceerder zijn dan puur medische problematiek. Deze dagen zijn bedoeld om ‘over belangrijke aspecten van de actuele uitoefening van de geneeskunde’ te discussiëren en van elkaar te leren. Het integrerend denken bij het klinisch handelen wordt hierbij betrokken. De COM dagen worden gevormd door 6 onderdelen, te weten, Arts-patiënt communicatie en besluitvorming; Pijn en palliatie; Genetische screening en preventie; Melden van incidenten in de patiëntenzorg; Ethiek; Culturele diversiteit. Binnen deze categorieën worden verschillende aspecten besproken.

Leerdoelen

  • De co-assistent kan kritisch reflecteren op de arts-patiëntcommunicatie en besluitvorming en kan aangeven welke factoren deze communicatie bevorderen of belemmeren, en welke gevolgen dit heeft.

  • De co-assistent krijgt de gelegenheid om een indringende praktijkervaring aan de orde te stellen en te oefenen met het herkennen en benoemen van de normatieve aspecten van het medisch handelen.

  • Het reflecteren op de ervaringen opgedaan tijdens de co-schappen en semi-artsstages in relatie tot het werken met een cultureel diverse patiëntenpopulatie.

  • Het overdragen van kennis met betrekking tot culturele diversiteit, de epidemiologie van morbiditeit en mortaliteit van aandoeningen onder migrantengroepen, de relatie tussen cultuur, ziekte, gezondheid en genezen.

  • De co-assistent is in staat aan te geven hoe een klinisch werkzame arts door genetische screening en preventie de morbiditeit en/of mortaliteit kan beïnvloeden op zowel individueel als populatieniveau. Tevens kan de co-assistent de factoren benoemen die de verantwoordelijkheid van de arts met betrekking tot gewenste gedragsverandering of ingrijpen in de leefsituatie van de patiënt bepalen.

  • Welke belangrijke pijnbehandelingsprotocollen bestaan er, hoe wordt een keuze gemaakt, niet alleen rekening houdend met klinische factoren maar ook met omgevingsfactoren.

  • De co-assistent krijgt achtergrondinformatie en inzicht in de systematiek van het melden van incidenten binnen de patiëntenzorg.

Onderwijsvorm

Plenaire bijeenkomsten en bijeenkomsten in kleine groepjes

Toetsing

Opdrachten voorafgaand aan het onderwijs. Tevens wordt de co-assistent beoordeeld op participatie en presentie.

Literatuur

Wordt voor aanvang uitgereikt

Contact

dr.I.Bank
“mw. L. Hansen”