Studiegids

nl en

Continue Wiskunde

Vak
2014-2015

Toegangseisen

VWO wiskunde B

Beschrijving

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de continue analyse behandeld. De behandelde materie is zowel een voortzetting als een verdieping van vwo-stof

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informaticastudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Geintegreerd hoor-werkcollege

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens en wekelijks huiswerk inleveren
Het eerste deeltentamen draagt voor 40 % bij aan het uiteindelijke tentamencijfer, het tweede deeltentamen voor 45 % en het huiswerk voor 15 %. Voor beide deeltentamens moet het cijfer minstens een 5 zijn.

Literatuur

Calculus, a complete course, 8e editie, Robert Adams & Christopher Essex, Uitg. Pearson, Canada, ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079

De 7e editie is nog steeds bruikbaar.

Aanmelden

Aanmelden via Usis Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Continue Wiskunde