Studiegids

nl en

Bestuurskundig Onderzoek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om studenten de basisprincipes van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan te leren, met een sterke focus op bestuurskundige thema’s. Daarnaast leren studenten deze principes toe te passen in de ontwikkeling van een eigen onderzoeksvoorstel, dat bij voorkeur de basis vormt voor het schrijven van de scriptie binnen de masteropleiding. Studenten leren bestaand onderzoek kritisch te evalueren. Daarnaast leren zij zelf interessante en onderzoekbare onderzoeksvragen te formuleren, theorieën aan te wenden om deze vragen te beantwoorden, en onderzoeksontwerpen te maken voor het verzamelen van empirische gegevens. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderzoeksontwerpen: (vergelijkende) case studies, ‘large-N’ ontwerpen, en experimenten. Aan bod komt de vraag hoe men het best onderzoekseenheden kan selecteren, en hoe gegevens zo betrouwbaar en valide mogelijk kunnen worden verzameld. In de colleges worden state-of-the-art studies in de bestuurskunde en het eigen werk van studenten besproken in het licht van deze onderwerpen. Het eindproduct van deze cursus is een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel dat kan dienen als de basis voor het schrijven van de masterscriptie.

Leerdoelen

Na deze cursus is de student in staat om:

  • verschillende vormen van sociaalwetenschappelijk onderzoek te herkennen, te beschrijven en te bediscussiëren;

  • bestuurskundig onderzoek kritisch te evalueren op validiteit en betrouwbaarheid

  • een kwalitatief hoogwaardig onderzoeksvoorstel voor bestuurskundig onderzoek / de masterscriptie te schrijven;

  • verschillende onderzoek ontwerpen te duiden en hun voor- en nadelen te waarderen

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)
Zelfstudie

Studielast

Totale studielast is 140 uur waarvan 21 contacturen en 119 uren zelfstudie

Toetsing

Elke week werken studenten aan kleine opdrachten. Deze bestaan uit het beantwoorden van vragen over de literatuur, het geven van kritiek op elkaars werk, en onderdelen van het eigen onderzoeksvoorstel. Niet alle opdrachten worden becijferd, maar om het vak te halen moeten alle opdrachten voldoende zijn gemaakt en op tijd zijn ingeleverd.

Het eindcijfer is gebaseerd op de volgende toetsen en deelcijfers:

  • Eerste versie van een individueel onderzoeksvoorstel (25%)

  • Het reviewen van een onderzoeksvoorstel van een andere student (15%)

  • De eindversie van een individueel onderzoeksvoorstel (60%)

Als de student alle opdrachten heeft gemaakt, maar een onvoldoende heeft als eindcijfer, is er de mogelijkheid om de eindversie van het individuele onderzoeksvoorstel te herkansen. De andere opdrachten voor een deelcijfer kunnen niet worden herkanst, maar deze kunnen wel worden gecompenseerd door andere deelcijfers.

NB: aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Een enkele bijeenkomst missen is toegestaan, zonder opgaaf van reden. Het missen van twee bijeenkomsten is alleen toegestaan onder exceptionele omstandigheden en op basis van bewijsmateriaal. Ook bij het missen van een college moeten verplichte opdrachten alsnog worden ingeleverd. Het missen van drie of meer bijeenkomsten betekent hoe dan ook dat de cursus bij een volgende gelegenheid zal moeten worden gevolgd. De conferentie in de laatste week van de cursus is een voor iedereen een verplichte bijeenkomst. Stel in geval van bijzondere omstandigheden altijd de docent zo vroeg mogelijk – en als het kan voorafgaand aan het te missen college – op de hoogte.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig te enrollen via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

  • Punch, K.F. (2006). Developing effective research proposals. London: Sage. 2nd edition.

  • Aanvullende artikelen zullen t.z.t. worden bekendgemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff
Schouwburgstraat 2, Den Haag, kamer B1.05
Tel: 071 – 5273707

Mevr. P.B.A. (Petra) van de Bekerom
Schouwburgstraat 2, Den Haag, kamer B2.03
Tel: +31 (0)71 527 6747