Studiegids

nl en

Prestatiemanagement

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alleen toegangelijk voor studenten van de Master Management van de Publieke Sector.
h3. Omschrijving

Mede als uitvloeisel van New Public Management heeft prestatiemeting en –management een grote vlucht genomen binnen zowel het Nederlandse openbaar bestuur alsmede ook in andere(westerse) landen. Het doel van prestatiemanagement is te komen tot een grotere efficiency en effectiviteit binnen het openbaar bestuur en tot een betere mogelijkheid om publieke organisaties af te rekenen op hun resultaten. Prestatiemeting kent wel een groot aantal nadelen. Zo wordt door De Bruijn gewezen op de negatieve prikkels en bijwerkingen (door hem perverse effecten genoemd). Daarnaast kan prestatiemanagement ertoe leiden dat de waarden die kenmerkend zijn voor de publieke sector worden veronachtzaamd (waaronder rechtsstatelijke beginselen).

De opzet van de cursus is drieledig. Er zullen door de docent enkele inleidende colleges worden gegeven. Vervolgens dienen de studenten zelf onderzoek te verrichten, waarover zij in de laatste colleges een presentatie zullen moeten geven. Op basis van het onderzoek en de reflectie op hun presentaties zullen de studenten een individueel paper moeten schrijven, op basis waarvan zij een cijfer voor het vak krijgen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in de aard van prestatiemanagement

  • Inzicht te hebben in de voor- en nadelen van prestatiemanagement

  • Zelf onderzoek te verrichten op het gebied van prestatiemanagement

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster
Controleert u regelmatig voor updates.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (verplicht)

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfstudie:126

Toetsing:

(Eind)paper

Blackboard

Maand voordat vak start is Blackboard beschikbaar

Literatuur

  • Hans de Bruijn, Prestatiemeting in de publieke sector, Boom Lemma uitgevers, 2e druk, 2006, EAN 9789059314733.

  • Artikelen (worden tijdens het college beschikbaar gesteld)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

G.S.A. Dijkstra
Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamer nummer B02.05
Tel: +31 (0)71 527 3898