Studiegids

nl en

Fonologie van het Duits BA

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Voor BA-studenten Duits geldt dat zij alle tweedejaars vakken moeten hebben afgerond. Voor MA-studenten Duite taal en cultuur geldt dat zij een BA-opleiding Duitse taal en cultuur moeten hebben afgerond. Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

De fonologie van een taal bepaalt welke klanken met elkaar gecombineerd kunnen worden, hoe lettergrepen gestructureerd zijn, welke lettergrepen beklemtoond worden, etc. Dit college houdt zich bezig met de analyse van fonologische processen die typisch zijn voor het Duits. Tijdens de hoorcolleges maken we kennis met grondslagen van de fonologie, zoals segmentele kenmerken, de prosodische structuur van woorden, de verankering van de fonologie in de grammatica en de interactie met andere grammaticale niveau’s (fonetiek, morfologie). Verder bespreken wij belangrijke fonologische theorieën, zoals de optimaliteitstheorie.
Op basis van deze kennis analyseren wij in de werkcolleges fonologische processen van het Duits in een theoretisch kader. Daarbij focussen wij ook op contrastieve analyses van het Duits en het Nederlands en leren wij om belangrijke verschillen tussen deze talen volgens logische principes op een formele manier te verklaren.

Leerdoelen

De student is aan het eind van het semester in staat om

  • grondslagen van de fonologie te benoemen;

  • elementaire fonologische verschijnselen (van het Duits) op een logische en formele manier te bekijken en te analyseren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege

Studielast

10 EC = 280 uur
Aanwezigheid: 26
Voor- en nabereiding per college: 82
Voorbereiding mondeling tentamen: 24
Presentatie: 28
Werkstuk: 120

Toetsing

Basis: Indienen van wekelijkse opdrachten bij de te lezen teksten.
Cijfer: mondelinge presentatie (30%), zelfstandig uit te voeren experiment waarover verslag wordt gedaan in een werkstuk (70%).

De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans

Blackboard

Ja, voor informatie en opdrachten

Literatuur

Hall, Alan T. (2000): Phonologie. Eine Einführung. De Gruyter, Berlin.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Dr. Björn Köhnlein

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2237.
mail: secrduits@hum.leidenuniv.nl..