Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Strategisch Management

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Bachelor

Beschrijving

Strategieontwikkeling en strategisch gedrag van organisaties is van steeds groter belang in de publieke sector. Strategisch management heeft daarbij als bedoeling om op een gerichte manier sturing te geven aan de interne en externe activiteiten van organisaties, en om de omgeving van deze organisaties te beïnvloeden. Het einddoel daarbij is om het legitiem functioneren van de organisatie te waarborgen.
In de verschillende sessies worden eerst de concepten strategische planning en strategisch management geanalyseerd aan de hand van het model van Bryson. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan de toepasbaarheid van vaak aan de bedrijfskunde ontleende modellen. Er wordt op basis van theorievorming ingezoomd op het strategisch managementproces, het gedrag van publieke managers en de praktijk in het openbaar bestuur. Tevens dienen de studenten een eigen onderzoek te verrichten naar een reeds afgerond strategisch managementproces. Daarbij dienen studenten aanbevelingen op te stellen voor de onderzochte organisatie in de vorm van een beleidsadvies.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • de theorieën achter strategisch management te kennen

  • zich bewust te zijn van de verschillen tussen de publieke en de private sector rond strategisch management

  • aangebrachte theorieën te kunnen toepassen op een case

  • eigen onderzoek te verrichten op het gebied van strategisch management

  • organisaties te kunnen adviseren op het gebied van strategisch management

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster
Controleert u regelmatig voor updates.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (verplicht

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfstudie: 126

Toetsing

Eindpaper

Blackboard

Maand voordat vak start is Blackboard beschikbaar

Literatuur

  • J.M. Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, San Francisco, nieuwste druk.

  • Aanvullende literatuur wordt doorgegeven via Blackboard dan wel op college ter beschikking gesteld

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

G.S.A. Dijkstra
Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamer nummer B02.05
Tel: +31 (0)71 527 3898