Studiegids

nl en

Inleiding MPS

Vak
2014-2015

Omschrijving

Het onderwerp van dit seminar betreft de analyse van publieke sector hervormingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vergelijkend perspectief. De nadruk valt op hervormingen in westerse staten. Wanneer men de stroom beleidsdocumenten gepubliceerd door wetenschappers, overheden en internationale organisaties als de IMF, OECD, de Wereldbank in beschouwing neemt dan moet je haast tot de conclusie komen dat bestuurlijke hervormingen overal aan de orde zijn. Maar is dit werkelijk waar? In hoeverre worden de voorgenomen veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd? Voorts is het noodzakelijk na te gaan op welke terreinen bestuurlijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Onder de aanduiding ‘bestuurlijke hervormingen’ gaat een grote verscheidenheid aan thema’s schuil. Het uitgangspunt van dit seminar is dat publieke sector hervormingen een multi-dimensionaal karakter hebben. De verschillende typen hervormingen hangen met elkaar samen.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

 • De omslag van de verzorgingsstaat naar de enabling state over de recente 30 jaar te kunnen beschrijven en analyseren;

 • Het verband van deze omslag met recente publieke sector hervormingen te benoemen, vergelijken en kritisch te evalueren;

 • De samenhang van publieke sector hervormingen nationaal en internationaal te begrijpen en kritisch te analyseren vanuit een zogeheten trechtermodel;

 • De relatie van de opkomst van multi-level governance te leggen met de transitie naar de voorwaardenscheppende staat en de daarbij passende hervormingen;

 • Een relatie te leggen vanuit deze thematiek met de beroepspraktijk;

 • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van management van de publieke sector kritisch te beoordelen;

 • Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op bovengenoemd terrein te verrichten en over de uitkomsten daarvan schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (verplicht)

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 14
Zelfstudie: 126

Toetsing

Drie papers met gewicht 25%, 25% en 50%. Geen interne compensatie
Vorm van ieder toetsonderdeel: Idem

Blackboard

Ja. Maand voordat cursus start.

Andere middelen/Literatuur

 • Raadschelders, J.C.N., Th. A. J. Toonen & F.M. van der Meer. Civil Service in the 21st century Palgrave London Let op kopen met korting!

 • F.M. van der Meer. Voorwaarden, waarborgen en Ambtenaren. De consequenties van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst bezien vanuit historisch en internationaal vergelijkend perspectief. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar benoemd met als leeropdracht Comparative Public Sector and Civil Service Reform aan de Universiteit Leiden vanwege het CAOP, februari 2012.

 • Dijkstra, Gerrit S.A. and Frits M. van der Meer, Disentangling blurring boundaries: the public/private dichotomy from an organisational perspective, in: Retracing public administration, Elsevier Science Ltd, 2003, 89-106 (achtergrond literatuur).

 • Frits M. van der Meer (ed.) (2011), Civil service systems in Western Europe, Cheltenham/Aldershot: Edward Elgar (Niet direct aanschaffen! achtergrond en documentatie literatuur)

 • Frits M. van der Meer (2009), Public Sector reform in Western Europe and the rise of the enabling state: an approach to analysis, in R Mathur (ed.), Glimpses of Civil Service reform, 171-195, Hyderabad, Icfai Press.

 • Frits M. van der Meer, Caspar F. van den Berg, Gerrit S.A. Dijkstra De ambtenaar in het openbaar bestuur De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief LUP Press

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact:

F.M. van der Meer