Studiegids

nl en

Financiering van de Collectieve Sector

Vak
2014-2015

Omschrijving

De Nederlandse burger lijdt aan fiscale illusie: hij weet niet hoeveel belasting hij betaalt, noch wat hij daarvoor eigenlijk terugkrijgt. Is dat een probleem? Gebrekkig inzicht in kosten en baten kan leiden tot economisch inefficiënte keuzen (welvaartsverlies). Als de burger de kostprijs van publieke voorzieningen onderschat, vraagt hij te veel ‘overheid’ en te weinig ‘markt’.

Het eerste deel van de cursus is een zoektocht naar een belastingstelsel dat de kosten van ongewenste gedragsveranderingen zo beperkt mogelijk houdt, toch het gewenste bedrag aan belastingen oplevert, terwijl gelijktijdig een door de bevolking geapprecieerde inkomensverdeling tot stand komt. Uitgangspunt vormt de theorie van Optimal Taxation, die handvaten biedt om de verschillende belastingen zo te hervormen dat de welvaartsverliezen zo veel mogelijk beperkt blijven. Er wordt aandacht besteed aan de doelstellingen, de samenstelling en de financiering van de collectieve sector. Vervolgens komen de economische effecten (op het arbeidsaanbod, afwenteling) en de inkomensverdelingsgevolgen van belastingpolitiek aan bod.

In het tweede deel van de cursus wordt de aandacht gericht op de financiële relaties tussen verschillende overheden (rijk, provincies en gemeenten). Daarbij gaat het om de vraag hoe de verantwoordelijkheden en taken tussen die overheden worden verdeeld en hoe de onderlinge financieringsstromen zijn geregeld. De theoretische onderbouwing wordt zowel door de traditionele theorie van Fiscal Federalism gegeven, als door de moderne theorieën van de politieke economie, de gedragseconomie en de institutionele economie.

Leerdoelen

In dit vak verkrijgt u kennis over en inzicht in vragen en aspecten die spelen op het terrein van de financiering van de publieke sector. De student wordt getraind om deze vraagstukken zelfstandig te ordenen en te interpreteren (analyseren).
Na afronding van het vak

  • kan de student de kernbegrippen van de financiering van de publieke sector beschrijven / definiëren en toepassen;
    [Desgewenst kan eenvoudig aan de hand van de voorgeschreven literatuur een lijst van deze kernbegrippen worden samengesteld.]

  • heeft de student een eerste inzicht in vragen op het terrein van de financiering van de publieke sector en kan die herkennen en identificeren.

Rooster

Het rooster voor 2014-2015 vindt u op
Rooster

Onderwijsvorm

Presentatie (verplicht)
Zelfstudie
Ineractieve seminars (verplicht):
Per bijeenkomst wordt een tevoren aangegeven gedeelte van de verplichte literatuur behandeld. Over een aantal thema’s vindt discussie plaats met actieve inbreng van de studenten (zo mogelijk referaten).

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan
Contacturen: 26
Zelfstudie: 114

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open/essay vragen (75% van het eindcijfer) en referaten/participatie (25% van het eindcijfer)

Herkansing: schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Deeltoets kan niet worden herkanst.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Leermiddelen/Literatuur

Reader volgt nog

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven in uSIS. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.